חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) - מענק נוסף למעסיקים

 • חוק חדש ( 16 ביוני 2020) ס"ח 2802.
  תיקון מס' 1 (30 בספטמבר 2020) ס"ח 2859: סעיף 1.
  תיקון מס' 2 (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2892: סעיפים 4 ו-6.
  תיקון מס' ( 12 בינואר 2021) ס"ח 2896: סעיף 4.

לתחילת העמוד 23. מענק נוסף למעסיקים
 • (א) הממשלה תניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לעניין מענק נוסף לעסקים או תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת הסדר לעניין מענק כאמור בסכום של 500 מיליון שקלים חדשים שהוקצה לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ג) לחוק-יסוד: משק המדינה כמענק נוסף לעסקים, בסמוך לאחר אישורו בממשלה לפי הוראות סעיף 3ב האמור.

  (ב) בטרם הבאת הצעת החוק או ההסדר כאמור בסעיף קטן (א) לאישור הממשלה, יציג שר האוצר בוועדת הכספים את הצעתו שתובא לממשלה והוא ישמע את עמדת ועדת הכספים בנושא.

  (ג) הצעת החוק או ההסדר שאישרה הממשלה כאמור בסעיף קטן (א) יונחו על שולחן הכנסת או יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי העניין, בתוך חמישה ימים מיום אישורם בממשלה.