חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) - בקשה לקבלת מענק

 • חוק חדש ( 16 ביוני 2020) ס"ח 2802.
  תיקון מס' 1 (30 בספטמבר 2020) ס"ח 2859: סעיף 1.
  תיקון מס' 2 (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2892: סעיפים 4 ו-6.
  תיקון מס' ( 12 בינואר 2021) ס"ח 2896: סעיף 4.

לתחילת העמוד 6. בקשה לקבלת מענק
 • (א) מעסיק זכאי יגיש למנהל בקשה לקבלת מענק (בחוק זה – בקשה למענק), לגבי כל אחד מהחודשים כאמור בסעיף 4 שלגביהם מתבקש המענק, לא יאוחר מיום י"ח בשבט התשפ"א (31 בינואר 2021).

  (ב) בקשה למענק תכלול הצהרה של המעסיק על כל אלה:

  (1) לעניין מעסיק שהוא חברה – מספר החברה ומספר תיק הניכויים של החברה, ולעניין מעסיק שאינו חברה – תיק הניכויים של המעסיק;

  (2) קיומם של תנאי הזכאות למענק כאמור בסעיף 2;

  (3) מצבת העובדים אצל המעסיק ומספר העובדים אצל המעסיק שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום או שתקופת הלידה וההורות שלהם הייתה בחודש שלגביו מתבקש המענק;

  (4) שם העובד המזכה שבעדו מתבקש המענק (בסעיף קטן זה – העובד);

  (5) מספר הזהות של העובד;

  (6) מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק;

  (7) כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות, ואם משולם לו שכר מינימום מותאם – יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם לתקנה 4 לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות;

  (8) אם העובד מועסק במשרה מלאה או חלקית;

  (9) כי לא מתקיים לגבי העובד האמור בסעיף 3(ב);

  (10) כי הוא מאשר שפרטי חשבון הבנק שאליו ישולם המענק הם הפרטים המעודכנים ברשות המסים בישראל, ואם לא היו פרטי חשבון הבנק מעודכנים ברשות המסים בישראל – כי הוא מתחייב לפנות לרשות המסים בישראל ולעדכן את הפרטים כאמור;

  (11) פרטי חברת חילול השכר שמספקת לו שירותים, אם יש כזו;

  (ג) תנאי לאישור בקשה למענק בידי מעסיק הוא שהעובד המזכה שבעדו מתבקש המענק הגיש הצהרה באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה או בדרך אחרת שקבע המנהל, ואם הוא מועסק אצל יותר ממעסיק אחד – לגבי המעסיק העיקרי:

  (1) שם העובד המזכה (בסעיף קטן זה – העובד);

  (2) מספר תעודת הזהות של העובד;

  (3) מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק;

  (4) כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות, ואם משולם לו שכר מינימום מותאם – יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם לתקנה 4 לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות;

  (5) אם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקית;

  (6) כי לא מתקיים לגביו האמור בסעיף 3(ב);

  (7) אם מתקיים לגביו האמור בסעיף 3(א)(2)(א) – יצרף לבקשה מסמכים המעידים על פיטוריו או הוצאתו לחופשה ללא תשלום בתקופה האמורה באותה פסקה;

  (8) אם הוא מועסק במקום עבודה נוסף – שם המעסיק הנוסף וציון המעסיק המשלם לעובד שכר גבוה יותר;

  (9) לעניין מעסיק שהוא חברה – מספר החברה ומספר תיק הניכויים של החברה, ולעניין מעסיק שאינו חברה – תיק הניכויים של המעסיק.