חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) - אופן תשלום המענק

  • חוק חדש ( 16 ביוני 2020) ס"ח 2802.
    תיקון מס' 1 (30 בספטמבר 2020) ס"ח 2859: סעיף 1.
    תיקון מס' 2 (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2892: סעיפים 4 ו-6.
    תיקון מס' ( 12 בינואר 2021) ס"ח 2896: סעיף 4.

לתחילת העמוד 8. אופן תשלום המענק
  • (א) נקבעה זכאותו של מעסיק למענק, ישולם המענק למעסיק באמצעות רשות המסים בישראל, או באמצעות משרד ממשלתי אחר אם ניתנה לכך הסכמה מאת שר האוצר והשר הממונה על אותו משרד.

    (ב) תשלום המענק יבוצע בדרך של זיכוי חשבון הבנק של המעסיק שפרטיו היו בידי רשות המסים בישראל או בידי המשרד הממשלתי, לפי העניין, ונכונות הפרטים אושרה על ידי המעסיק.