חוק מידע גנטי - פרק י"א: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה

 • חוק חדש (25 בדצמבר 2000) ספר החוקים 1766.
  תיקון מס' 1 (19 במרס 2001) ספר החוקים 1781: סעיף 29(ה).
  תיקון (23 בדצמבר 2001) ספר החוקים 1816: סעיף 51 - תיקון טעות.
  תיקון מס' 2 (19 ביוני 2005) - ספר החוקים 2005: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 3 (30 ביולי 2008) ס"ח 2173: סעיפים 2, 3, 11א, תיקון כותרת פרק ה', פרק ה'1 (הוספה), 38, 44.
  תיקון מס' 4 (11 ביולי 2011) ס"ח 2303: סעיף 40.
  תיקון מס' 5 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 6 (11 באפריל 2016) ס"ח 2550: החלפת המונח חסוי, סעיפים 2, 28ג, 28ה.
  תיקון מס' 7 (21 באוגוסט 2016) ס"ח 2582: סעיף 41.

לתחילת העמוד פרק י"א: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה
לתחילת העמוד 48. תחילה
 • תחילתו של חוק זה, שנה מיום פרסומו.

לתחילת העמוד 49. הוראות מעבר
 • (א) מי שערב פרסומו של חוק זה עסק בעריכת בדיקות גנטיות או במתן ייעוץ גנטי, יהיה רשאי להמשיך בעיסוק האמור למשך שנתיים נוספות מיום תחילתו של חוק זה.

  (ב) נלקחה מנבדק דגימת dna מזוהה לפני תחילתו של חוק זה, ניתן לערוך בה מחקר ובלבד שהופרדו ממנה הפרטים המזהים, בכל דרך שהיא, והוראות החוק לענין קבלת הסכמה מדעת לא יחולו על דגימה זו, אלא אם כן נתן הנבדק, בעת מתן הסכמתו ללקיחת הדגימה הוראה אחרת, ובלבד שהופרדו ממנה, בכל דרך שהיא, הפרטים המזהים.

לתחילת העמוד 50. תחולה
 • חוק זה יחול גם על המדינה, ואולם, לענין רשויות הביטחון יחולו הוראות פרק ז' בלבד. ולעניין משטרת ישראל או גוף ציבורי כהגדרתו בחוק סדק הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996, לגבי נתוני זיהוי ואמצעי זיהוי שניטלו או שנמסרו להם לפי החוק האמור, יחולו הוראות החוק האמור, בלבד.

לתחילת העמוד 51. הוראת שעה
 • תוקפו של סעיף 30(ד), שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה.