חוק מידע גנטי - פרק ז': שימוש במידע גנטי על ידי רשויות הביטחון

 • חוק חדש (25 בדצמבר 2000) ספר החוקים 1766.
  תיקון מס' 1 (19 במרס 2001) ספר החוקים 1781: סעיף 29(ה).
  תיקון (23 בדצמבר 2001) ספר החוקים 1816: סעיף 51 - תיקון טעות.
  תיקון מס' 2 (19 ביוני 2005) - ספר החוקים 2005: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 3 (30 ביולי 2008) ס"ח 2173: סעיפים 2, 3, 11א, תיקון כותרת פרק ה', פרק ה'1 (הוספה), 38, 44.
  תיקון מס' 4 (11 ביולי 2011) ס"ח 2303: סעיף 40.
  תיקון מס' 5 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 6 (11 באפריל 2016) ס"ח 2550: החלפת המונח חסוי, סעיפים 2, 28ג, 28ה.
  תיקון מס' 7 (21 באוגוסט 2016) ס"ח 2582: סעיף 41.

לתחילת העמוד פרק ז': שימוש במידע גנטי על ידי רשויות הביטחון
לתחילת העמוד 31. מונחים
 • בפרק זה -


  "גוף ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות הפועל לאחת המטרות האמורות בסעיף 32(א);


  "רשויות הביטחון" - צבא הגנה לישראל וכל גוף אחר שקבע שר המשפטים בצו;


  "שימוש" - בדיקה גנטית, וכן כל פעולה המותרת לפי דין למטרות האמורות בסעיף 32(א) ולרבות כל פעולה המותרת ביחס לחומר חקירה כמשמעותה בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

לתחילת העמוד 32. שימוש בדגימת dna ובתוצאות בדיקה גנטית
 • (א) רשויות הביטחון רשאיות לעשות שימוש בדגימת dna הנמצאת בידיהם כדין למטרות אלה בלבד:

  1. לצורך זיהוי בהליך פלילי, בחקירה פלילית, לפענוח עבירות או למניעתן, לצורך גילוי עבריינים ותפיסתם לרבות לצורך העמדה לדין על כל הכרוך בכך (להלן - הליך פלילי);

  2. לצורך איסוף מידע מודיעיני ומניעת פגיעה בביטחון המדינה;

  3. לצורך זיהוי אלמונים וגופות או לאיתור ולזיהוי נפטרים, חללים, נעדרים או שבויים;

  4. לצורך מחקר בקשר למטרות האמורות בפסקאות (1) עד (3);

  5. לצורך מחקר אחר שאושר כדין ואך ורק בהסכמת הנבדק בכתב.


  (ב) רשויות הביטחון רשאיות להעביר תוצאות של בדיקה גנטית שנערכה לפי סעיף קטן (א) בלא העברת דגימת ה-dna לידי גוף ציבורי אחר לשימושו במסגרת מילוי תפקידו.

לתחילת העמוד 33. הרחבת תחולה
 • הוראות פרק זה יחולו גם על תוצאות בדיקה גנטית שלא נערכה על ידי רשויות הביטחון אלא התקבלה אצלן כדין.

לתחילת העמוד 34. שמירת דגימת dna ותוצאות בדיקתה
 • דגימת dna או תוצאות בדיקה גנטית יישמרו בידי רשויות הביטחון בדרך בדרך שתבטיח את סודיותן.

לתחילת העמוד 35. מאגר מידע
 • (א) על מאגר מידע המכיל תוצאות בדיקות גנטיות המוחזק בידי רשויות הביטחון יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות.

  (ב) דין רשויות הביטחון כדין רשות ביטחון בחוק הגנת הפרטיות.

לתחילת העמוד 36. תקנות לענין פרק ז'
 • השר יקבע תקנות לביצוע פרק זה -

  (1) לענין רשויות ביטחון בהתייעצות עם שר הביטחון;

לתחילת העמוד 37. תחולה - הוראות מיוחדות
 • (א) על נטילת דגימת dna ושימוש בה, שימוש בתוצאות של בדיקה גנטית, עריכת בדיקה גנטית, שמירת דגימת dna ושמירת תוצאות של בדיקה גנטית על-ידי רשויות הביטחון, לצורך המטרות האמורות בסעיף 32, לא יחולו הוראות חוק זה ויחולו הוראות פרק זה בלבד.