חוק מידע גנטי - פרק א': פרשנות

 • חוק חדש (25 בדצמבר 2000) ספר החוקים 1766.
  תיקון מס' 1 (19 במרס 2001) ספר החוקים 1781: סעיף 29(ה).
  תיקון (23 בדצמבר 2001) ספר החוקים 1816: סעיף 51 - תיקון טעות.
  תיקון מס' 2 (19 ביוני 2005) - ספר החוקים 2005: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 3 (30 ביולי 2008) ס"ח 2173: סעיפים 2, 3, 11א, תיקון כותרת פרק ה', פרק ה'1 (הוספה), 38, 44.
  תיקון מס' 4 (11 ביולי 2011) ס"ח 2303: סעיף 40.
  תיקון מס' 5 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 6 (11 באפריל 2016) ס"ח 2550: החלפת המונח חסוי, סעיפים 2, 28ג, 28ה.
  תיקון מס' 7 (21 באוגוסט 2016) ס"ח 2582: סעיף 41.

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
לתחילת העמוד 1. מטרת החוק
 • מטרתו של חוק זה להסדיר עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ גנטי ולהגן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי המזוהה, והכל בלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי, במחקר הרפואי והגנטי, בקידום הרפואה ובהגנה על שלום הציבור.

לתחילת העמוד 2. הגדרות
 • (א) בחוק זה -

  "אדם שמונה לו אפוטרופוס" – לרבות אדם שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי;

   

  "אחראי על מחקר" - מי שאחראי על מחקר שנעשה בו שימוש בדגימות dna או בתוצאות של בדיקות גנטיות;

  "אחראי על קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין" - הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ ואפוטרופוס;

  "בדיקה גנטית" - בדיקת דגימת dna של אדם לשם אפיון והשוואה של רצפים של dna;

  "בדיקה גנטית לקשרי משפחה" - בדיקה גנטית לקביעת ממצאים בדבר קשרי משפחה של אדם;

  "בדיקה גנטית למחקר" - בדיקה גנטית הנעשית למטרות מחקר;

  "בית דין דתי" - בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין של עדה נוצרית ובית דין דתי דרוזי, כמשמעותם על פי דין;

   

  "תקנות ניסויים רפואיים" - תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980;

  "גנטיקאי קליני" - בעל כשירות מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 9(2) שהכיר בו המנהל;

  "דגימת dna" - דגימה ביולוגית של אדם הנלקחת במטרה להפיק ממנה dna של אדם, במסגרת בדיקה גנטית;

  "דגימת dna מזוהה" - דגימת dna אשר מופיע עליה פרט מזהה של הנבדק, או שהפרטים הופרדו מהדגימה אך ניתן לחזור אליהם בכל דרך שהיא;

  "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין חוק זה, כולו או חלקו;

  "הסכמה מדעת", "ועדת אתיקה", "טיפול רפואי", "מטפל", "מידע רפואי",

  "רשומה רפואית" - כמשמעותם בחוק זכויות החולה;

  "ועדה מייעצת" - ועדת הלסינקי עליונה שמונתה לפי תקנות ניסויים רפואיים, המדען הראשי של משרד המדע ונציג שר המדע;

  "ועדת המדע" - הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של הכנסת;

  "חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;

  "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

  "חוק זכויות החולה" - חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;

  "יועץ גנטי" - בעל כשירות מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 9(3) שהכיר בו המנהל;

  "מוסד מוכר" - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

  "מידע גנטי מזוהה" - כל מידע גנטי הנוגע לנבדק מסוים שמופיע עליו פרט מזהה;

  "מידע גנטי" - מידע הנובע מבדיקה גנטית;

  "מכון גנטי" - מחלקה גנטית בבית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, ושיש בה מעבדה העורכת בדיקות גנטיות;

  "מעבדה לבדיקות גנטיות" - מעבדה רפואית לעריכת בדיקות גנטיות שקיבלה רישיון לפי סעיף 4;

  "מעבדה רפואית" - מעבדה רפואית הרשומה לפי פקודת בריאות העם;

  "נבדק" - אדם שממנו נלקחה או מיועדת להילקח דגימת dna לצורך עריכת בדיקה גנטית;

  "פסול-דין", ו"קטין" - כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

  "פקודת בריאות העם" - פקודת בריאות העם, 1940;

  "פקודת הרופאים" - פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;

  "פרט מזהה" - אחד מאלה: שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, מספר מזהה, אחר שניתן על ידי רשות שלטונית;

  "קרוב" - מיש שיש לו קרבת דם לנבדק;

  "ראש בית דין דתי" - כלאחד מאלה:

  (!) לעניין יהודים - נשיא בית הדין הרבני הגדול;

  (2) לעניין עדה נוצרית - ראש בית הדין הגבוה של אותה עדה נוצרית;

  (3) לעניין מוסלמים - נשיא בית הדין השרעי לערעורים;

  (4) לעניין דרוזים - ראש בית הדין הדתי הזרוזי לערעורים;

   

  "רופא גנטיקאי" - בעל כשירות מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 9(1);

  "רופא מומחה" - בעל כשירות מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 9(4);

  "רישיון" - רישיון שניתן למעבדה לבדיקות גנטיות לפי סעיף 4;

  "תוצאות בדיקה גנטית מזוהה" - תוצאות של בדיקה גנטית אשר מופיע עליה פרט מזהה של הנבדק, או שהפרטים הופרדו מהתוצאות אך ניתן לחזור אליהם בכל דרך שהיא;

  "השר" - שר הבריאות.