חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים - חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008

לתחילת העמוד חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008
 • חוק זה מטרתו להביא לשינוי התרבות העסקית ולטפח מודעות ציבורית כדי לעודד שילוב וקידום של נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים וכן להורות.

לתחילת העמוד 2. הגדרות
 • בחוק זה -

  "התאמת מקומות עבודה לנשים" - לרבות התאמה של מקום העבודה, של דרישות התפקיד, של שעות העבודה, של נוהלי העבודה, של הכשרה מקצועית והדרכה, לנשים וכן להורות;

  "המועצה הציבורית" - המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה שהוקמה לפי חוק זה;

  "משרד התמ"ת" - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

  "הרשות" - הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;

  "שילוב וקידום של נשים בעבודה" - לרבות במתן עדיפות לאלה:

  (1) קידום נשים לדרגות בכירות ולעמדות ניהול;

  (2) שילוב וקידום של נשים מקבוצות אוכלוסייה המתקשות להשתלב במקומות עבודה;

  (3) שיפור תנאי ההעסקה והיקף ההעסקה של שנים;


  "השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה.

לתחילת העמוד 3. הענקת מענקים ואותות הכרה למעסיקים
 • (א) כדי לעודד שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים, יעניק השר מענקים ואותות הכרה למעסיקים, על פי אמות מידה שיקבע, לפי המלצת המועצה הציבורית ולאחר אישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת.


  (ב) מעסיק רשאי להגיש לשר בקשה להענקת מענק או אות הכרה, בדרך שיקבע השר בתקנות; כמו כן רשאי השר לפנות אל מעסיק ולהמליץ לו להגיש בקשה כאמור.


  (ג) מענקים כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה למעסיקים במגזר הפרטי אשר הוכיחו כי במהלך שנת עבודה או תקופה אחרת שיקבע השר שלא תפחת משנה, שילבו וקידמו בפועל נשים בעבודה ופעלו לשיפור התאמת מקום העבודה לנשים, והכל בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, "מעסיק במגזר הפרטי" - כל מעסיק שאינו המדינה, רשות מקומית או תאגיד שהוקם בחוק.


  (ד) אותות הכרה כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה למעסיקים אשר הוכיחו שילוב וקידום של נשים במקום העבודה והתאמת מקום העבודה לנשים, והכל בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה.


  (ה) אמות מידה לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התמ"ת.


  (ו) רשימת המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת ושל הרשות.

לתחילת העמוד 4. שלילת מענק או אות הכרה
 • השר רשאי לשלול ממעסיק מענק או אות הכרה שניתן לפי סעיף 3 אם מצא שלא היתה הצדקה לתיתו מלכתחילה.

לתחילת העמוד 4א. מענק למעסיק של עובדת ששהתה במקלט לנשים מוכות
 • (א) מי שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים מוכות 150 ימים לאחר תום ימי היעדרותה כאמור בסעיף 9(ה)(1) לחוק עבודת נשים יהיה זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד־פעמי בסכום של 5,000 שקלים חדשים.

  (ב) מענק לפי סעיף קטן (א) ישולם מאוצר המדינה באמצעות המוסד; אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן המענק ועל החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע סעיף זה.

  (ג) מעסיק המבקש לקבל מענק לפי סעיף זה יגיש למוסד תביעה למענק שבה ימציא הוכחות לכך שמתקיימים לגביו התנאים לקבלת המענק, בצירוף אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בדבר שהיית העובדת במקלט לנשים מוכות; התביעה תוגש באמצעות טופס שיפורסם באתר האינטרנט של המוסד.

  (ד) סכום המענק לפי סעיף קטן (א) יתעדכן ביום העדכון לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב .

  (ה) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף 3 ולא לגרוע מהן.

  (ו) בסעיף זה -

  "חוק עבודת נשים" - חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

  "יום העדכון" -1 בינואר של כל שנה;

  "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

  "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022);

  "המוסד" - המוסד לביטוח לאומי;

  "מקלט לנשים מוכות" - כהגדרתו בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים;

לתחילת העמוד 5. מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה
 • (א) השר יקים מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה שתפקידה לייעץ לשר בכל הנוגע להענקת מענקים ואותות הכרה למעסיקים בהתאם להוראות חוק זה, לרבות לעניין קביעת אמות מידה כאמור בסעיף 3, וכן לייעץ בעניין פיתוח ועריכה של מחקרים ותכניות ניסיוניות לבחינת דרכים לשילוב וקידום נשים בעבודה ולהתאמת מקום העבודה לנשים, ולעניין ייעוץ וסיוע למעסיקים בדבר דרכים כאמור.

  (ב) המועצה הציבורית תהיה בת 11 חברים, שימנה השר, ואלה הם:

  (1) שופטת בדימוס של בית הדין הארצי לעבודה, של בית משפט מחוזי או של בית המשפט העליון, והיא תהיה היושבת ראש;

  (2) נציג נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1998;

  (3) נציג הרשות;

  (4) נציג משרד האוצר;

  (5) נציג משרד התמ"ת;


  (6) שתי נציגות של ארגונים העוסקים בזכויות נשים; השר רשאי למנות ארבע נציגות של ארגונים כאמור, שיכהנו לסירוגין כחברות במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;

  (7) נציג ארגון עובדים; השר רשאי למנות שני נציגים של ארגוני העובדים, שיכהנו לסירוגין כחברים במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;

  (8) נציג ארגון מעסיקים; השר רשאי למנות שני נציגים של ארגוני מעסיקים, שיכהנו לסירוגין כחברים במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;

  (9) שני אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחום המגדר ובתחום שילוב וקידום נשים בעבודה.

  (ג) הודעה על מינוי המועצה הציבורית, על הרכבה ועל שינויים בהרכבה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התמ"ת.


  (ד) המועצה הציבורית תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.


  (ה) לא ימונה כחבר המועצה הציבורית מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה הציבורית.


  (ו) לא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; בסעיף קטן זה ובסעיף 6 -


  "עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה הציבורית או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;


  "קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית.


  (ז) חברי המועצה הציבורית ימונו לתקופה של ארבע שנים.

לתחילת העמוד 6. ניגוד עניינים בנושא מסוים
 • (א) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה הציבורית לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.

  (ב) התברר לחבר המועצה הציבורית כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושבת ראש המועצה.

לתחילת העמוד 7. סיום כהונה והעברה מכהונה
 • (א) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

  1. התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

  2. חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 5(ב) שמכוחו מונה;

  3. הורשע בעבירה כאמור בסעיף 5(ה).

  (ב) השר, לאחר שנתן לחבר המועצה הציבורית הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאי להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, בהתקיים אחד מאלה:

  1.  נבצר מחבר המועצה הציבורית דרך קבע למלא את תפקידו;

  2. חבר המועצה הציבורית נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה הציבורית או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
לתחילת העמוד 8. תוקף פעולות
 • קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

לתחילת העמוד 9. סודיות
 • אדם שהגיע אליו מידע בתוקף תפקידו לפי הוראות חוק זה ישמור את המידע בסוד, לא יפרסמו ולא יגלה אותו לאחר אלא לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי.

לתחילת העמוד 10. תקציב
 • התקציב להענקת מענקים לפי חוק זה ייקבע בתכנית נפרדת, בסעיף תקציב משרד בתמ"ת בחוק התקציב השנתי; לענין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

לתחילת העמוד 11. דיווח לכנסת
 • (א) השר ידווח לוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה, על פעולות משרד התמ"ת באותה שנה לפי חוק זה, ובכלל זה ידווח על המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה.

  (ב) בדיווח כאמור בסעיף קטן (א) יפורטו התאמות מקומות העבודה לנשים שביצעו מעסיקים וכן ההיקף והאופן שבהם שולבו וקודמו נשים בעבודה אצל אותם מעסיקים; הדו"ח יפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

לתחילת העמוד 12. ביצוע ותקנות
 • השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

לתחילת העמוד 13. תחילה
 • תחילתם של סעיפים 3, 4 ו-11 לחוק זה שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.