חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים - תקופת הביניים - הוראות מיוחדות

 • חוק חדש (7 באוגוסט 2001) ס"ח 1804.
  תיקון מס' 1 (30 ביולי 2002) ס"ח 1861: סעיפים 12, 13א (הוספה), 14.
  תיקון מס' 2 (18 בינואר 2005) ס"ח 1975: תיקון שם החוק, סעיפים 1, 4, 11, 15.
  תיקון מס' 3 (3 בינואר 2006) ס"ח 2050: סעיף 4.
  תיקון מס' 4 (1 בנובמבר 2007) ס"ח 2115: סעיפים 2, 15.
  תיקון מס' 5 (8 בנובמבר 2007) ס"ח 2116: סעיפים 13, 15.
  תיקון מס' 6 (03 ביוני 2010) ס"ח 2241: סעיף 1.
  תיקון מס' 7 (15 ביוני 2011) ס"ח 2300: סעיפים 1, 4 ו-11.
  תיקון מס' 8 (17 באוגוסט 2011) ס"ח 2317: סעיף 4(ג).
  תיקון מס' 9 (10 בינואר 2017) ס"ח 2317: סעיף 1.

לתחילת העמוד 13א. תקופת הביניים - הוראות מיוחדות
 • (א) בסעיף זה -

  "תקופת הביניים" - התקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה;

  "בגיר" - כהגדרתו בסעיף 1, למעט אישה;

  "מעסיק" - לרבות מעסיק בפועל כמשמעותו בסעיף 7.


  (ב) בתקופת הביניים לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא אם כן נתן לו הבגיר ייפוי כוח, שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיד או המוסד לבקש אישור מהמשטרה, כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.


  (ג) מעסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניים והוא עודנו מועסק במוסד ביום התחילה, יפנה למשטרה לפי סעיף 3(ד) בתקופה שמיום התחילה ואילך, לצורך קבלת אישורה כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור בעצמו.