חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים - הגדרות

 • חוק חדש (7 באוגוסט 2001) ס"ח 1804.
  תיקון מס' 1 (30 ביולי 2002) ס"ח 1861: סעיפים 12, 13א (הוספה), 14.
  תיקון מס' 2 (18 בינואר 2005) ס"ח 1975: תיקון שם החוק, סעיפים 1, 4, 11, 15.
  תיקון מס' 3 (3 בינואר 2006) ס"ח 2050: סעיף 4.
  תיקון מס' 4 (1 בנובמבר 2007) ס"ח 2115: סעיפים 2, 15.
  תיקון מס' 5 (8 בנובמבר 2007) ס"ח 2116: סעיפים 13, 15.
  תיקון מס' 6 (03 ביוני 2010) ס"ח 2241: סעיף 1.
  תיקון מס' 7 (15 ביוני 2011) ס"ח 2300: סעיפים 1, 4 ו-11.
  תיקון מס' 8 (17 באוגוסט 2011) ס"ח 2317: סעיף 4(ג).
  תיקון מס' 9 (10 בינואר 2017) ס"ח 2317: סעיף 1.

לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית" - אחד מאלה:

  (א) "אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית" - מי שוועדת אבחון כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, מצאה כי הוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית;
  (ב) נמחק.
  (ג) אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת (pdd - pervasive development disorder) לרבות אדם הסובל מאוטיזם;

  "בגיר" - מי שמלאו לו 18 שנים;

  "בית ספר" - כהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח-1978;

  "ועדה" - כמשמעותה בסעיף 4;

  "חסר ישע" - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;

  "מוסד" -

  (1) בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק שבין עיסוקיו הסעת קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימייה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים;

  (2) (א) מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע:

              (1) מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"א-1965;

              (2) מעון יום או מרכז טיפולי;

              (3) מרכז עבודה שיקומי;

              (4) מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור;

       (ב) עסק, מהמפורטים להלן, למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, שבין עיסוקיו:
             (1) מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;

             (2) הסעת אנשים כאמור;

             (3) אבטחת קבוצות של אנשים כאמור;

  (3) (א) בית חולים או מרפאה כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (בחוק זה - חוק טיפול בחולי נפש);

  (ב) בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים; בפסקה זו, "חולה סיעודי" - חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה ממושכת;

  (ג) מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף 2 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, שהיא שירותי שיקום המנויים בפרט א(2) או (3) לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה המנויים בפרט ב(1) לתוספת האמורה או מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול המנויה בפרט ז לתוספת האמורה;

  (4) גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, או לחסרי ישע טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים;


  "מעסיק" - לענין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם - האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה במוסד; לענין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית - מנהל המוסד ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד;

  "עבודה" - בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע;

  "עבירת מין" -

  (1) עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה - חוק העונשין), כמפורט להלן:

       (א) עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3);

       (ב) עבירה המנויה בסימן ה' בפרק י', למעט עבירה לפי סעיף 352;

       (ג) עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג;

  (2) עבירה לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.