חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון - תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984

לתחילת העמוד תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
       
  "סמל" - סמל המורה על איסור עישון בצורה המופיעה בתוספת הראשונה, או בצורה דומה, להנחת דעתו של המנהל, בצבע אדום או בצבע אחר שאישר המנהל;

  "כניסה" ו"יציאה" - כניסה ויציאה מכל פרוזדור, חדר או אולם בבנין שהוא מקום ציבורי;

  "הדפסה" - הדפסה על שלט, לרבות הטבעה בו, באותיות דפוס בולטות לעין ובאופן שאינו ניתן למחיקה.

לתחילת העמוד 2. צורתם ותוכנם של שלטים
 • (א) שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי, מודפסים, הכל לפי הנוסח, סדר הדברים והצבע באחד הנוסחים כמופיע בתוספת השניה, לפי הענין (להלן - צורת השלט).
         
  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר השימוש בשלט בצורה שונה מן האמור בתוספת השניה, המצביע בבירור ובאופן בולט על איסור עישון, ובלבד שבשלט יופיעו סמל והוראה על איסור העישון.

  (ג) המנהל רשאי, בהודעה בכתב למחזיק במקום ציבורי, לפסול שלט כאמור בתקנת משנה (ב), ועל המחזיק להתקין שלט אחר שאישור המנהל, בתוך 30 ימים.

לתחילת העמוד 3. מספרם של שלטים, מקומות התקנתם וגודלם
 • (א) במקומות ציבוריים המפורטים בטורים א' ו-ב' בתוספת השלישית יותקנו שלטים במקומות המפורטים בטור ג', במספר שלא יפחת מן האמור בטור ד',ושגודלם לא יפחת מן האמור בטור ה' לצדם.
         
  (ב) השלטים יותקנו על הקיר, על עמוד תמיכה או בתליה מן התקרה, בגובה של 1.80 מטר עד 2.20 מטרים מהרצפה, אלא אם כן יש הוראה אחרת בתוספת השלישית.
         
  (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי המנהל, לבקשת מחזיק כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק, להתיר בכתב התקנת שלטים בגודל, במספר ובמקומות התקנה אחרים, ובלבד שהשלטים יצביעו בבירור ובאופן בולט על איסור עישון.

לתחילת העמוד 4. עיצוב השלט
 • (א) גודל הסמל יהיה שליש לפחות מגודלו של השלט.

  (ב) האותיות שבשלט יהיו בגופן מודגש, לא מקושטות (sans serif), ויהיו ברורות וקריאות.
         
  (ג) שלט שבו מצוין מיקומו של חדר עישון, גודל האותיות לענין זה לא יעלה על גודל האותיות בהוראה בדבר איסור העישון.

לתחילת העמוד 5. דרכי קביעתם של השלטים
 • (א) שלט ייקבע למקומו באמצעות חומר או אבזר קשיח המבטיח קביעתו של השלט באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה ללא הוצאת החומר או האבזר.
         
  (ב) השלט ייקבע במקום גלוי לעין, שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה גם בעת שמתהלכים או נוכחים במקום הציבורי בני אדם.

לתחילת העמוד 6. חובת הארת שלטים
 • (א) במקום ציבורי כאמור בפרט 1 בתוספת לחוק, יותקן השלט עם סידורי הארה חשמלית בו, באופן שמלוא תכנו של השלט יואר כאשר ההארה החשמלית בו נדלקת.
         
  (ב) אור החשמל בשלט ידלוק במשך כל זמן שהמקום הציבורי חשוך בעת שהוא פתוח לציבור או נמצאים בו בני אדם.
         

לתחילת העמוד 7. הוראות כלליות
 • (א) שלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון.

  (ב) צבעו של שלט לא יהיה עשוי חומר רעיל או חומר העלול לגרום סכנה לבריאות האדם.
         
  (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום ציבורי מן המנויים בפרטים 7 ו-8 בתוספת לחוק, יכול ששלט המוצמד לדופן או לחלון בהתאם להוראות שבתוספת השלישית יהיה עשוי חומר גמיש.  

לתחילת העמוד 8. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 •  (סעיף 1)

  צורת הסמל

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (סעיף 2)

  צורת השלט  נוסח א' - פרטים 1 עד 14 לתוספת השלישית;

  נוסח ב' - פרט 15 לתוספת השלישית; (בדפוס שחור או אדום או שחור ואדום)

  Capture (1) 

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 • (תקנה 3)

  טור א'
  מספר המקום
  הציבורי בתוספת

  טור ב'
  המקום הציבורי
  טור ג'
  מקומות ההתקנה
  טור ד'
  מספר מזערי של שלטים
  טור ה'
  גודל מזערי של שלטים בסנטימטרים
     1. אולם קולנוע, תאטרון, הרצאות, ישיבות וכו' א. בשני צדי הקיר הנמצא אל מול פני הנוכחים באולם א. 2 א. 20x30
                              ב. מול כל יציאה  מן האולם למסדרון או לאכסדרה ב. כמספר היציאות מן האולם ב. 20x30
                               ג. ליד מקום מכירת כרטיסים ג. כמספר המקומות למכירת כרטיסים ג. 20x30
                               ד. באולם המתנה (לובי) ד. 1 לכל 30 מטר אורך קיר ד. 20x30
                                   
     2. בנין בית חולים או מרפאה א. בכניסה לבית החולים או למרפאה א. כמספר הכניסות א. 70x100
                              ב. בכל אזור להמתנת קהל ב. כמספר אזורי ההמתנה ב. 50x60
                              ג. חדר מדרגות ג. בכל קומה שניה ג. 20x30
                                                    
     3. בית מרקחת בכניסה כמספר  הכניסות 20x30
                                                    
     4. אולם או חדר קריאה בספריה בכניסה כמספר 20x30
                   
     5. בנין המשמש מוסד חינוך א. בכניסה א. כמספר הכניסות א. 20x30
                              ב. מקומות נראים לעין,  במעברים, במסדרונות  ובאכסדרות ב. מספר מספיק כדי לידע על איסור העישון ב. 20x30
                              ג. פינות ישיבה ג. כמספר פינות הישיבה ג. 20x30
                                                    
     6. מעלית על הקיר, בתוך  המעלית 1 6x15
                                   
     7. אוטובוס א. בכניסה א. 1 א. 6x15
                               ב. במקום מרכזי  ובולט בתוך האוטובוס ב. 1 ב. 6x15
                                   
     8. מוניות וזוטובו מדבקות בדפנות האורך של המונית או  הזוטובוס או מול המושב הקדמי  בצד ימין 1 6x15
                                   
     9. רכבת בכניסה לקרון,  למעט קרון שהוקצה לעישון כמספר הכניסות 6x15
                                   
     10. חנות בכניסה כמספר הכניסות 20x30 -
  בחנות ששטחה עד 80 מ"ר;
  50x60 - בחנות ששטחה מעל 80 מ"ר
                                                                   
     11. מסעדה, מזנון בית קפה, חדר אוכל אחר בכל חדר או אזור, למעט חדר עישון  לכל 10 מטר 1 אורך קיר או שלט אחד, לפי מספר השלטים הגדול יותר.

  20x30 -
  בבית אוכל ששטחו עד 80 מ"ר;

  50x60 -
  בבית אוכל ששטחו מעל 80 מ"ר;

                                                                   
     12. חדר או אולם לפעילות גופנית או ספורט בכניסה כמספר הכניסות 50x60 -
                    
     13. גן ילדים, מעון ילדים, בית ילדים בכניסה כמספר הכניסות 20x30 -
                   
     14. בנק דואר,  מקום אחר להמתנת קהל או לשימוש קהל א. בכניסה א. כמספר הכניסות א. 20x30
                              ב. על הקיר מאחורי כל  דלפק שירות לקהל ב. כמספר הקירות שלפניהם דלפקי שירות ב. 20x30
                              ג. מקומות  נראים לעין בכל אזור להמתנה או לשימוש קהל ג. 1 לכל 20 מטר אורך קיר או שלט אחד, לפי מספר השלטים הגדול יותר ג. 20x30
                                   
     15. מקום עבודה א. בכניסה כמספר הכניסות א. 20x30 במקום עבודה ששטחו עד 80 מ"ר;
  50x60 במקום עבודה ששטחו מעל 80 מ"ר
                               ב. בכל קומה ב. כמספר הקומות ב. 20x30
                                                    
     16. קניון א. בכניסה א. כמספר הכניסות א. 50x60
                              ב. מקומות  נוספים  נראים לעין בכל קומה ב. 1 לכל 30 מטר אורך קיר (לרבות חלונות ראווה של חנויות) ב. 20x30
           
     17. אולם שמחות א. בכניסה א. כמספר הכניסות א. 20x30
                              ב. במקומות נוספים נראים לעין ב. 1 לכל 30 מטר אורך קיר ולא פחות משלט אחד, לפי מספר השלטים הגדול יותר ב. 20x30