חוק לא תעמוד על דם רעך - שמירת דינים

  • חוק חדש (30 ביוני 1998) ס"ח 1670.

לתחילת העמוד 3. שמירת דינים
  • בכפוף להוראות סעיף 2(א), אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.