חוק יום ירושלים - חוק יום ירושלים, התשנ"ח--1998)

  • חוק חדש (31 במרס 1998) ס"ח 1663.

לתחילת העמוד חוק יום ירושלים, התשנ"ח--1998)
לתחילת העמוד 1. כ"ח באייר - יום ירושלים
  • (א) הכנסת מכריזה בזה על יום כ"ח באייר כעל יום ירושלים שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה וייקרא בשם "יום ירושלים".

    (ב) יום ירושלים הוא יום בחירה; לצורך סעיף זה, "יום בחירה" - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד; בחר העובד ביום חופשה, יובא היום במנין ימי החופשה שלו.

    (ג) שר החינוך רשאי לקבוע פעילויות חינוכיות שייוחדו ליום ירושלים.

לתחילת העמוד 2. עצרת מרכזית
  • ראש הממשלה מוסמך להורות על קיום עצרת מרכזית לפתיחת יום ירושלים.

לתחילת העמוד 3. סמלי יום ירושלים
  • ראש הממשלה רשאי לקבוע את סוגי העובדים, סוגי העבודות והשירותים שאין להפסיקם ביום ירושלים, כן רשאי הוא לקבוע את השעות וההסדרים שיחולו ביום זה.