חוק יום העצמאות, התש"ט-1949
  • תיקון מס' 6 (11 במרס 2004) ס"ח 1930: סעיף 1(ב).

לתחילת העמוד

2. הוראות ראש הממשלה

  • על אף האמור בסעיף 1(ג), מוסמך ראש הממשלה להורות הוראות בדבר קיום עבודה ושירותים, שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות, וכן את שעותיהם וסדריהם באותו יום.