חוק יום העצמאות - הוראות ראש הממשלה

  • תיקון מס' 6 (11 במרס 2004) ס"ח 1930: סעיף 1(ב).

לתחילת העמוד 2. הוראות ראש הממשלה
  • על אף האמור בסעיף 1(ג), מוסמך ראש הממשלה להורות הוראות בדבר קיום עבודה ושירותים, שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות, וכן את שעותיהם וסדריהם באותו יום.