חוק יום העצמאות, התש"ט-1949

  • תיקון מס' 6 (11 במרס 2004) ס"ח 1930: סעיף 1(ב).

  • (א) הכנסת מכריזה בזה על יום ה' באייר כעל "יום העצמאות" שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה.

    (ב) אם יום ה' באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ג' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בששי בשבוע יוחג יום העצמאות ביום ד' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בשני בשבוע יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה.

    (ג) יום העצמאות יהיה יום שבתון.

  • על אף האמור בסעיף 1(ג), מוסמך ראש הממשלה להורות הוראות בדבר קיום עבודה ושירותים, שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות, וכן את שעותיהם וסדריהם באותו יום.