חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל - איסור גביית תשלום

  • תיקון מספר 3 (13 בינואר 1994) ס"ח 1446: סעיף 4א.
    תיקון מספר 4 (11 במרס 2004) ס"ח 1930: סעיף 1(ב).
    תיקון מספר 5 (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338: הוספת סעיף 3א.

לתחילת העמוד 3א. איסור גביית תשלום
  • לא ייגבה תשלום בעבור השתתפות באזכרות, בעצרות עם ובטקסי התייחדות כאמור בסעיף 3, או באירועים אחרים לציון יום הזיכרון, המאורגנים על ידי משרד ממשלתי או גוף ממומן; בסעיף זה, "גוף ממומן" - גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מוסד ציבור הנתמך לפי סעיף 3א לחוק האמור וכן גוף שהמדינה או רשות מקומית משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין.