חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963

 • תיקון מספר 3 (13 בינואר 1994) ס"ח 1446: סעיף 4א.
  תיקון מספר 4 (11 במרס 2004) ס"ח 1930: סעיף 1(ב).
  תיקון מספר 5 (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338: הוספת סעיף 3א.

 • (א) ד' באייר הוא יום זכרון גבורה ללוחמי צבא-הגנה לישראל שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל וללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם.

  (ב) חל ד' באייר בששי בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ב' באייר של אותה שנה; חל בחמישי בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ג' באייר של אותה שנה. חל בראשון בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ה' באייר של אותה שנה.

 • תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור לאור ד' באייר או ג' באייר או ב' באייר, הכל לפי הענין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.

 • ביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; יקויימו אזכרות ועצרות-עם; ייערכו טכסי התייחדות במחנות צבא-הגנה לישראל ובמוסדות חינוך; תכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום.

 • לא ייגבה תשלום בעבור השתתפות באזכרות, בעצרות עם ובטקסי התייחדות כאמור בסעיף 3, או באירועים אחרים לציון יום הזיכרון, המאורגנים על ידי משרד ממשלתי או גוף ממומן; בסעיף זה, "גוף ממומן" - גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מוסד ציבור הנתמך לפי סעיף 3א לחוק האמור וכן גוף שהמדינה או רשות מקומית משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין.

 • (א) ביום הזכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים.

  (ב) בליל יום הזכרון יהיו בתי קפה סגורים מתחילת יום הזכרון ועד לזריחת השמש למחרתו.

  (ג) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), דינו - קנס.

  (ד) לענין סעיף זה, "עינוג ציבורי" - כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

 • (א) קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון; לענין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד.

  (ב) לענין סעיף זה, "קרוב משפחה" - הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.

 • שר הבטחון, בהתייעצות עם המועצה הציבורית המייעצת שנתמנתה לענין חוק בתי קברות צבאיים, תש"י-1950, רשאי להורות הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.