חוק חסינות מדינות זרות - פרק ד': הוראות שונות

 • חוק חדש (16 בנובמבר 2008) ס"ח 2189.

לתחילת העמוד פרק ד': הוראות שונות
 • 19. הודעה ליועץ המשפטי לממשלה

  (א) העלתה מדינה זרה טענה לחסינות לפי חוק זה, תמסור הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה.

  (ב) עלתה בבית המשפט שאלה של חסינות מדינה זרה לפי חוק זה, ולא נמסרה על כך הודעה לפי סעיף קטן (א), ימסור בית המשפט הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה.

   

  20. החלת החסינות על ישות מדינית שאינה מדינה זרה

  שר החוץ, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור הממשלה וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, כי לישות מדינית תהא חסינות לפי פרק
  ב' או פרק ג' לחוק זה, אף שמעמדה המשפטי הבין–לאומי אינו עולה כדי מעמד של מדינה; צו לפי סעיף זה יכול שיהיה דרך כלל, לסוגי עניינים או לעניין מסוים, ויכול
  שיוגבל לתקופה קצובה.

   

  21. חסינות דיפלומטית וקונסולרית

  חוק זה אינו גורע מחסינות דיפלומטית או קונסולרית או מחסינות אחרת החלה בישראל לפי כל דין או נוהג.

   

  22. מעמד כוחות צבא זרים

  על אף האמור בחוק זה, על תביעות בשל מעשה או מחדל שבוצעו בידי כוחות צבא זרים שזכויותיהם ומעמדם בישראל נקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין המדינה שלה
  שייכים כוחות הצבא הזרים, יחולו הוראות הסכם כאמור.

   

  23. ביצוע ותקנות

  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר החוץ, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

   

  24. תחולה

  חוק זה יחול גם על הליכים שהוגשו לבית המשפט לפני תחילתו, ובלבד שטרם החל הדיון בהם.