חוק חסינות מדינות זרות - פרק ג': חסינות מפני הליכי הוצאה לפועל

 • חוק חדש (16 בנובמבר 2008) ס"ח 2189.

לתחילת העמוד פרק ג': חסינות מפני הליכי הוצאה לפועל
 • 15. חסינות המדינה הזרה מפני הליכי הוצאה לפועל

  (א) לנכסיה של מדינה זרה תהא חסינות מפני הליכי הוצאה לפועל של פסק דין או של החלטה אחרת של בית משפט בישראל.

  (ב) לא יוטל על מדינה זרה ועל אדם הפועל בשמה של מדינה זרה קנס או מאסר, בשל אי–קיום פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בישראל שניתן נגד המדינה הזרה.

  (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בישראל בעניינים פליליים.

   

  16. סייג לחסינות

  על אף הוראות סעיף 15 (א), לנכסי מדינה זרה המפורטים להלן, לא תהא חסינות לפי הסעיף האמור:
  (1) נכס מסחרי;

  (2) נכס בישראל אשר הגיע למדינה הזרה בירושה, במתנה או כזכייה ברכוש בלא בעלים;

  (3) נכס מקרקעין בישראל.

   

  17. ויתור על חסינות 

  (א) לנכסי מדינה זרה לא תהא חסינות לפי סעיף 15 אם המדינה הזרה ויתרה עליה במפורש ובכתב, או אם ויתרה עליה בהודעה לבית המשפט בכתב או בעל פה.     

  (ב) ויתור לפי  סעיף זה יכול שיינתן דרך כלל או לגבי נכס מסוים, מראש או בדיעבד, ויכול שיוגבל בסייגים, ובלבד שוויתור לגבי נכס דיפלומטי, נכס קונסולרי או נכס של בנק מרכזי, יינתן במפורש.

  (ג) ויתור של מדינה זרה על חסינות מפני סמכות שיפוט, שניתן לפי סעיפים 9 או 10 לא ייחשב כוויתור לפי סעיף זה.

  (ד) ויתור לפי סעיף זה לא יחול על נכס צבאי.

  (ה) ראש משלחת דיפלומטית של מדינה זרה בישראל או מי שממלא בפועל תפקיד כאמור, מוסמך לוותר על החסינות לפי סעיף זה בשם המדינה הזרה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות הנתונה לאחר לוותר על החסינות בשם המדינה הזרה.

   

  18. הוצאה לפועל נגד נכסי גוף נפרד

  על אף הוראות סעיף 15 (א) לא תהא לנכסי גוף נפרד, למעט בנק מרכזי, חסינות מפני הוצאה לפועל של פסק דין או של החלטה אחרת שנתן בית משפט בישראל, אלא אם כן סמכות השיפוט של בית המשפט מקורה בוויתור על חסינות מפני סמכות השיפוט, שניתן לפי סעיפים 9 או 10 .