חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) - תחולה והוראות מעבר

  • חוק חדש (08 באוגוסט 2007) ספר החוקים 2109.
    צו (29 בדצמבר 2009) ק"ת 6844, פרט 1 בתוספת הראשונה.
    תיקון (2 באוגוסט 2012) ס"ח 2374 סעיפים 3(ו), 19 והתוספת השנייה

לתחילת העמוד 17. תחולה והוראות מעבר
  • הועסק אדם עם מוגבלות במקום תעסוקה רגיל ערב תחילתו של חוק זה, יחולו לגביו הוראות אלה:

    (1) נקבע לגביו שכר מינימום מותאם לפי הוראות לעניין קביעת שכר מינימום, מותאם לאחר שנמצא כי יכולת עבודתו פחותה מיכולת עבודה רגילה ב-81% לפחות - לא יחולו הוראות חוק זה, אלא אם כן יגיש בקשה לפי סעיף 3 והמנהל יקבע כי הוא משתקם לעניין חוק זה;

    (2) הגיש בקשה לפי הוראות לעניין קביעת שכר מינימום מותאם לפני תחילתו של חוק זה, וטרם נקבע לגביו שכר מינימום מותאם לפי אותן הוראות - תידון הבקשה לצורך קביעה בעניינו לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות לעניין קביעת שכר מינימום מותאם, לפי העניין.