חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) - איסור הפליה

  • חוק חדש (08 באוגוסט 2007) ספר החוקים 2109.
    צו (29 בדצמבר 2009) ק"ת 6844, פרט 1 בתוספת הראשונה.
    תיקון (2 באוגוסט 2012) ס"ח 2374 סעיפים 3(ו), 19 והתוספת השנייה

לתחילת העמוד 4. איסור הפליה
  • משתקם לא יופלה בכל הקשור לתעסוקה או לגמול תעסוקה, מחמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, היריון או היותו הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, השקפתו או מפלגתו; אין רואים הפליה כאשר היא מתחייבת מאופייה או ממהותה של התעסוקה.