חוק זכויות התלמיד - סייג לתחולה

לתחילת העמוד 16. סייג לתחולה
  • (א) הוראות חוק זה יחולו על כל מוסד חינוך רשמי.

    (ב) על מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי יחולו הוראות חוק זה למעט סעיפים 6, 7 ו-13, ואולם רשאי השר, באישור הועדה ובהתחשב באופי המוסד להחיל עליו בצו את הוראות הסעיפים האמורים, כולן או חלקן.