חוק זכויות התלמיד - הגדרות

לתחילת העמוד 2. הגדרות
 • בחוק זה -

  "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

  "מוסד חינוך", "מוסד חינוך רשמי", "מוסד חינוך מוכר", "הורים", "נער", "ילד" - כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.       

  "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך;

  "מנהל המחוז" - מנהל לשכה מחוזית של משרד החינוך;

  "מפקח המחוז" ו"מפקח כולל" - מפקחים שמונו לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953.

  "קהילת מוסד החינוך" - תלמידים, הצוות החינוכי והמנהלי והורי התלמידים;

  "תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוך;

  "השר" - שר החינוך.