חוק זכויות התלמיד - איסור הפליה

לתחילת העמוד 5. איסור הפליה
 • (א) רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

  (1) רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך
  (2) קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;
  (3) קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;
  (4) זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.


  (ב) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.