חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020 - פרק ח': הוראות שונות

 • תיקון מס' 6 (5 באוגוסט 2021) ס"ח 2923: סעיפים 26א-26ו, 26ז1, 26ט-יג, 26יז, תוספת (הוספה).


  תיקון מס' 7 (1 בפברואר 2022) ס"ח 2955: סעיפים 26א, 26ב, 26יב, 26יד, 26יז, סעיף 26יח ופרק ו'2 (הוספה), תוספת, תוספת שניה (הוספה).

לתחילת העמוד פרק ח': הוראות שונות
לתחילת העמוד 29. תיקון פקודת מס הכנסה מס' 254 הוראת שעה
 • (הוראת שעה בפקודת מס הכנסה).

לתחילת העמוד 30. תיקון חוק הביטוח הלאומי ותחולה מס' 217
 • (א) בתקופה שמיום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) ועד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך:

  (1) בסעיף 200(א), במקום "37.35%" יבוא "50.23%";

  (2) בלוח ח'1, בטור א', בכל מקום, במקום "37.35%" יבוא "50.23%".

  (ב) הוראות סעיף זה יחולו לעניין קצבה המשולמת בעד חודש יולי 2020 ואילך.

לתחילת העמוד 31. תקציב לתמיכה במוסד ציבורי שהכנסותיו פחתו
 • (א) יוקצה תקציב של 100 מיליון שקלי םחדשים לחלוקה לפי הוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף זה – חוק יסודות התקציב), לצורך תמיכה במוסד ציבור כהגדרתו באותו סעיף, שהכנסותיו, לרבות מתרומות, פחתו בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש והוא אינו זכאי למענק לפי פרק ו'; לא יראו בקבלת תמיכה כאמור משום כפל תמיכה, ובלבד שסך התמיכות במוסד הציבור בשנת 2020 לא יעלה על 90% מכלל עלות הפעולות של אותו מוסד בשנת 2020.

  (ב) משרד האוצר יפרסם מבחנים לחלוקת הסכום כאמור בסעיף קטן (א) לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

  (ג) שר האוצר, או מי מטעמו, ידווח לוועדת הכספים של הכנסת על יישום הוראות סעיף זה בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

לתחילת העמוד 32. ביצוע ותקנות
 • שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.