חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020 - פרק ז': קרנות השתלמות

  • תיקון מס' 6 (5 באוגוסט 2021) ס"ח 2923: סעיפים 26א-26ו, 26ז1, 26ט-יג, 26יז, תוספת (הוספה).


    תיקון מס' 7 (1 בפברואר 2022) ס"ח 2955: סעיפים 26א, 26ב, 26יב, 26יד, 26יז, סעיף 26יח ופרק ו'2 (הוספה), תוספת, תוספת שניה (הוספה).

לתחילת העמוד פרק ז': קרנות השתלמות
לתחילת העמוד 27. תיקון פקודת מס הכנסה מס' 253 הוראת שעה
  • (הוראת שעה בפקודת מס הכנסה).

לתחילת העמוד 28. תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
  • (הוראת שעה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005).