חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020 - פרק ו'2: דמי בידוד לעצמאים

 • תיקון מס' 6 (5 באוגוסט 2021) ס"ח 2923: סעיפים 26א-26ו, 26ז1, 26ט-יג, 26יז, תוספת (הוספה).


  תיקון מס' 7 (1 בפברואר 2022) ס"ח 2955: סעיפים 26א, 26ב, 26יב, 26יד, 26יז, סעיף 26יח ופרק ו'2 (הוספה), תוספת, תוספת שניה (הוספה).

לתחילת העמוד פרק ו'2: דמי בידוד לעצמאים
לתחילת העמוד סימן א': הגדרות
 • 26יט. הגדרות - פרק ו'2

  בפרק זה - 

  "בדיקה", "בידוד", "דיווח", "חובת בידוד", "חוזר", "חולה", "חוק הביטוח הלאומי", "חיסון", "המוסד", "מחלים", "עצמאי" ו"צו בידוד בית" – כהגדרתם בסעיף 26א;

  "ילד", של עצמאי – כהגדרת "ילד", של עובד, שבסעיף 26א, בשינויים המחויבים;

  "ימי עבודה" – ימים בשבוע שהעצמאי נוהג לעסוק בהם בעסקו או במשלח ידו, ולא יותר משישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד;

  "תקופה מזערית לבידוד" ו"תקופת בידוד" – כהגדרתן בסעיף 26א, בשינויים המחויבים;

  "עצמאי בבידוד מזכה" – כהגדרת "עובד בבידוד מזכה" שבסעיף 26א, בשינויים אלה:

  (1) בכל מקום, במקום "למעסיקו" יקראו "למוסד";

  (2) ברישה, בכל מקום, במקום "עובד" יקראו "עצמאי";

  (3) בפסקה (5) –

  (א) בפסקת משנה (ב), במקום "נעדר מעבודתו" יקראו "חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו" ובמקום "עובד" יבוא "עצמאי";

  (ב) בפסקת משנה (ד) –

  (1) ברישה, במקום "בתוספת הראשונה" יקראו "שבתוספת השנייה" ובמקום "שבימי היעדרותו של העובד" יקראו "שבימים שבהם העצמאי חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו";

  (2) בפסקה (1), במקום "לפי פסקה זו" יקראו "כאמור בפסקה (5)(ד)(1) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" שבסעיף 26א";

  "עצמאי השוהה בבידוד" – כהגדרת "עובד השוהה בבידוד" שבסעיף 26א, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

  (1) ברישה, במקום "עובד" יבוא "עצמאי", ואחרי "ממדינה אחרת" יבוא "שאליה נסע שלא בשל עסקו או משלח ידו";

  (2) בפסקה (1), במקום "נעדר מעבודתו" יקראו "חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו";

  (3) בפסקה (2), במקום "למעסיקו" יקראו "למוסד";

  "עצמאי שהוא הורה מלווה" – כהגדרת "עובד שהוא הורה מלווה" שבסעיף 26א, בשינויים אלה:

  (1) ברישה, במקום "עובד" יקראו "עצמאי";

  (2) בפסקה (1), במקום "נעדר מעבודתו" יקראו "חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו";

  (3) בפסקה (2), במקום "למעסיקו" יקראו "למוסד";

  (4) בפסקה (4), ברישה, במקום "למעסיקו" יקראו "למוסד", במקום "שבתוספת הראשונה" יקראו "שבתוספת השנייה" ובמקום "שבימי היעדרותו של העובד" יקראו "שבימים שבהם העצמאי חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו";

  (5) בפסקה (5), במקום "למעסיקו" יבוא "למוסד".

לתחילת העמוד סימן ב': תשלום דמי בידוד לעצמאים
 • 26כ. זכאות עצמאי לדמי בידוד

  (א) עצמאי בבידוד מזכה, עצמאי שהוא הורה מלווה ועצמאי השוהה בבידוד זכאים לקבל מהמוסד תשלום כמפורט להלן, לפי העניין, בעד כל יום עבודה שבו חדלו למעסוק בעסקם או במשלח ידם בתקופת הבידוד, ובלבד שלא יקבלו תשלום כאמור בעד יותר משלושה ימי עבודה כאמור באותה תקופת בידוד (בפרק זה – דמי בידוד):

  (1) לעניין עצמאי בבידוד מזכה או עצמאי שהוא הורה מלווה – 570 שקלים חדשים;

  (2) לעניין עצמאי השוהה בבידוד – 75% מהסכום האמור בפסקה (1).

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לעצמאי כאמור בפסקה (2) להגדרה "עצמאי" שבסעיף 26א ישולמו דמי בידוד בשיעור של 50% מדמי הבידוד לפי אותו סעיף קטן.

  (ג) הסכום הקבוע בסעיף קטן (א)(1) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו מועד לעומת המדד שפורסם לאחרונה ב-1 בינואר של השנה שקדמה לה; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

   

  26כא. דין עיסוק בעסק או במשלח יד בתקופת בידוד לעניין דמי בידוד וזכאות עצמאי שהוא אומן

  א) עצמאי, עצמאי השוהה בבידוד, עצמאי בבידוד מזכה ועצמאי שהוא הורה מלווה שעסקו למעשה בעסקם או במשלח ידם בתקופת הבידוד, לא יהיו זכאים לדמי בידוד בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד שבו עסקו בעסקם או במשלח ידם.

  (ב) הוראות סעיף 26ז1 החלות לעניין עובד, עובד השוהה בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, יחולו לעניין עצמאי, עצמאי השוהה בבידוד, עצמאי בבידוד מזכה ועצמאי שהוא הורה מלווה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

  (1) במקום "בתקופת היעדרות העובד מעבודתו" יקראו "בתקופה שבה חדל העצמאי מלעסוק בעסקו או במשלח ידו";

  (2) במקום "למעסיקו" יקראו "למוסד";

  (3) אחרי "להגדרה "עובד שהוא הורה מלווה"" יקראו "כפי שהוחלו בהגדרה "עצמאי בבידוד מזכה" או בהגדרה "עצמאי שהוא הורה מלווה" שבסעיף 26יט".

   

  26כב. בקשה לתשלום

  (א)  עצמאי הזכאי לדמי בידוד לפי סעיף 26כ יגיש למוסד, באופן מקוון כפי שיורה המוסד בהודעה שיפרסם באתר האינטרנט שלו, בקשה לתשלום דמי בידוד; בקשה כאמור תוגש לא יאוחר מ-180 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העצמאי או של ילדו, לפי העניין (בסעיף זה – בקשה לתשלום).

  (ב)  בקשה לתשלום תכלול את אלה:

  (1) הצהרה על זכאותו של העצמאי לדמי בידוד בהתאם להוראות פרק זה;

  (2) שם, שם משפחה ומספר זהות, מספר דרכון או מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית (להלן – מספר מזהה), של העצמאי או של ילדו, לפי העניין, שבאמצעותו דיווח העצמאי למשרד הבריאות על שהייתו או שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד, מספר טלפון של העצמאי וכן כתובת דואר אלקטרוני שלו, אם ישנה;

  (3) מועד תחילת תקופת הבידוד של העצמאי או של ילדו, לפי העניין, מועד סיומה ומספר הימים בתקופת הבידוד שבהם חדל העצמאי מלעסוק בעסקו או במשלח ידו;

  (4) הצהרה על היות העצמאי עצמאי השוהה בבידוד, עצמאי שהוא הורה מלווה או עצמאי בבידוד מזכה, לפי העניין – תוך ציון הפסקה בהגדרה "עובד בבידוד מזכה" שבסעיף 26א, כפי שהוחלה בהגדרה "עצמאי בבידוד מזכה" שבסעיף 26יט, שמכוחה הוא זכאי לתשלום דמי בידוד;

  (5) לעניין עצמאי המצוי בבידוד בשל היותו חוזר – הצהרה כי נסע למדינה אחרת בשל עסקו או משלח ידו;

  (6) כל מסמך או דיווח שנדרש עצמאי להמציא למוסד לפי פרק זה להוכחת זכאותו לדמי בידוד.

לתחילת העמוד סימן ג': הוראות שונות
 • 26כג. העברת מידע

  הוראות סעיף 26יב החלות לעניין עובדים שהוגשה בשלהם בקשה לשיפוי יחולו לעניין עצמאים שהגישו למוסד בקשה לתשלום דמי בידוד לפי סעיף 26כב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

  (1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "שמות העובדים" יקראו "שמות העצמאים שהגישו בקשה לתשלום, את מספרם המזהה ואת תקופות הבידוד שלהם כפי שידווחו עליהן למוסד, ולעניין בקשה לתשלום דמי בידוד לעצמאי שהוא הורה מלווה או עצמאי שמתקיים לגביו האמור בפסקה (5) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" שבסעיף 26א, כפי שהוחלה בהגדרה "עצמאי בבידוד מזכה" שבסעיף 26יט – גם רשימה ובה המספר המזהה של הילד שחלה עליו חובת בידוד, ותקופת הבידוד שלו.";

  (2) בסעיף קטן (ב) –

  (א) ברישה ובפסקאות (1) עד (4), בכל מקום, במקום "עובד" יקראו "עצמאי" ובמקום "העובד" יקראו "העצמאי";

  (ב) בפסקה (5), במקום "לגבי עובד" יקראו "לגבי עצמאי" ובמקום "עובד בבידוד מזכה" יקראו ""עצמאי בבידוד מזכה" כפי שהוחלה בהגדרה "עצמאי בבידוד מזכה" שבסעיף 26יט";

  (3) בסעיף קטן (ג), במקום "למעסיק, לגבי כל עובד שבשלו הוגשה בקשה," יקראו "לעצמאי", במקום "העובד" יבוא "הוא" ובמקום "שהעובד" יקראו "שהוא".

   

  26כד. כפל זכאות

  על אף האמור בפרק זה, על מי שזכאי לדמי בידוד לפי פרק ו'1 ולפי פרק זה, בעד אותה תקופת בידוד, יחולו הוראות אלה:

  (1) אם מתקיים בו האמור בפסקה (1) להגדרה "עצמאי", הוא יהיה זכאי לדמי בידוד הן לפי פרק ו'1 והן לפי פרק זה;

  (2) אם מתקיים בו האמור בפסקה (2) להגדרה "עצמאי", הוא יהיה זכאי לדמי בידוד לפי פרק ו'1 בלבד.

   

  26כה. סמכות שיפוט

  לבית דין אזורי לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תביעה של עצמאי לתשלום דמי בידוד מהמוסד לפי הוראות סימן ב'.

   

  26כו. שיפוי המוסד

  אוצר המדינה ישפה את המוסד בשל כל הוצאה שהוציא לשם ביצוע פרק זה.

   

  26כז. דמי בידוד אינם הכנסה

  לא יראו תשלום דמי בידוד לעצמאי לפי פרק זה כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי.

   

  26כח. תחולה והוראות מעבר

  (א) בסעיף זה, "תקופת הזכאות" – אחת מאלה:

  (1) התקופה שמיום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) עד יום כ"ז באדר א' התשפ"ב (28 בפברואר 2022);

  (2) תקופת של שישה חודשים לכל היותר, שקבע שר האוצר, בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, שתחילתה לאחר תום התקופה האמורה בפסקה (1), ואם הוארכה אותה תקופה לפי הוראות סעיף קטן (ג) – לאחר תום תקופת ההארכה כאמור.

  (ב)

  (1) עצמאי זכאי לדמי בידוד לפי פרק זה בשל תקופת בידוד שחלה בתקופת הזכאות;

  (2) עצמאי זכאי לדמי בידוד לפי פרק זה בעד הימים בתקופת הזכאות שבהם חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו, אף אם תקופת הבידוד שבשלה חדל כאמור החלה לפני תקופת הזכאות.

  (ג) שר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בפסקה (1) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף קטן (א), בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.

  (ד)עצמאי שלפני יום פרסומו שלחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022, הסתיימה תקופת הבידוד שלו או של ילדו, לפי העניין, רשאי, על אף הוראות סעיף 26כב(א), להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד בשל תקופת הבידוד האמורה, לפי הוראות אותו סעיף, בתוך 180 ימים מיום הפרסום האמור.

   

  26כט. פרק ו'2 הוראת שעה

  (א) הוראות פרק זה יחולו על עצמאי בתקופת בידוד שחלה, כולה או חלקה, בתקופת הוראת השעה, בשינויים אלה:

  (1) בסעיף 26יט, בהגדרה "עצמאי השוהה בבידוד" שבפסקה (1), בסופה יקראו "והמילים "או שהוא חולה" – לא ייקראו";

  (2) בסעיף 26כ, ברישה, במקום "יותר משלושה" יקראו "יותר מארבעה";

  (3) בסעיף 26כג(2), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:

  "(ג) אחרי פסקה (5) יבוא:

  "(6) מועדי התחילה והסיום של התקופה שבה היה העצמאי חולה ומועד התחילה והסיום של תקופת הבידוד;"".

  (ב)

  (1) בסעיף זה, "תקופת הוראת השעה" – התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"ב (21 בדצמבר 2021) ועד יום כ"ט בשבט התשפ"ב (31 בינואר 2022);

  (2) שר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תקופת הוראת השעה, בתקופה נוספת שלא תעלה על שבועיים.