חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020

 • תיקון מס' 6 (5 באוגוסט 2021) ס"ח 2923: סעיפים 26א-26ו, 26ז1, 26ט-יג, 26יז, תוספת (הוספה).


  תיקון מס' 7 (1 בפברואר 2022) ס"ח 2955: סעיפים 26א, 26ב, 26יב, 26יד, 26יז, סעיף 26יח ופרק ו'2 (הוספה), תוספת, תוספת שניה (הוספה).

 • סעיף 26א, ההגדרות "עובד בבידוד מזכה" ו"עובד שהוא הורה מלווה")

  הצהרה


  לעניין היעדרותי מהעבודה וזכאותי לדמי בידוד, בשל חובת בידוד של ילדי שפרטיו להלן (להלן – ילדי או הילד), לפי פסקה (5)(ד) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" או לפי פסקה (4) להגדרה "עובד שהוא הורה מלווה", שבסעיף 26א לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 –

  (1) אני החתום מטה –
  שם פרטי:
  שם משפחה:
  מספר זהות:
  מען:
  מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי בשל חובת בידוד שחלה על ילדי, עקב היותי עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, בימים אלה:
  לעניין זה, "עובד בבידוד מזכה", ו"עובד שהוא הורה מלווה" – כהגדרתם בסעיף 26א לחוק.
  (מצורף העתק מהדיווח לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 על הבידוד של ילדי ולעניין עובד בבידוד מזכה – גם העתק דיווח כאמור על שהייתי בבידוד).

  (2) פרטי הילד:
  שם פרטי:
  שם משפחה:
  מספר זהות:
  תאריך לידה:
  מען:

  (3) אני מצהיר כי אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותי המפורטים בפסקה (1), נעדר מעבודתו או מעסקו או ממשלח ידו, לשם השגחה על הילד; מצורף העתק מההצהרה של ההורה האחר למעסיקו ואם הוא עצמאי שהוא הורה מלווה לפי פרק ו'2 לחוק - מההצהרה של העובד האחר למוסד; לעניין זה:
  פרטי ההורה האחר של הילד:
  שם פרטי:
  שם משפחה:
  מספר זהות:
  מען:
  אם ההורה האחר הוא עצמאי:
  שם העסק או משלח היד:
  מען העסק או משלח היד:
  אם ההורה האחר הוא עובד – פרטי המעסיק של ההורה האחר:
  שם מלא:
  שם בית העסק או מקום העבודה:
  מען:

  (4) אם ההיעדרות הייתה של שני עובדים שהם הורים מלווים או של עובד שהוא הורה מלווה ועצמאי שהוא הורה מלווה, לסירוגין –
  אני מצהיר כי אני והורהו האחר של הילד שפרטיו מופיעים בסעיף 3 נעדרנו מעבודתנו לסירוגין או חדלנו מלעסוק בעסקנו או במשלח ידנו, לסירוגין, בשל הבידוד של ילדנו.
  ההורה האחר של ילדי נעדר מעבודתו או חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל חובת בידוד שחלה על ילדנו, עקב היותו עובד שהוא הורה מלווה או עצמאי שהוא הורה מלווה, בימים אלה:
  אני נעדרתי / ההורה האחר של הילד נעדר (יש לסמן אחת האפשרויות) ביום ההיעדרות הראשון בשל הבידוד של ילדנו.

  _____                  ____________
  תאריך                        חתימת העובד

 • סעיף 26יט, ההגדרות "עצמאי בבידוד מזכה", "עצמאי שהוא הורה מלווה 

  הצהרה

  לעניין חדילתי מלעסוק בעסקי או במשלח ידי וזכאותי לדמי בידוד, בשל חובת בידוד של ילדי שפרטיו להלן (להלן – ילדי או הילד), לפי פסקה (5)(ד) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" או לפי פסקה (4) להגדרה "עובד שהוא הורה מלווה", שבסעיף 26א לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן - החוק(, כפי שהוחלו בהגדרה "עצמאי בבידוד מזכה" או בהגדרה עצמאי שהוא הורה מלווה" שבסעיף 26יט לחוק–

  (1) אני החתום מטה –
  שם פרטי:
  שם משפחה:
  מספר זהות:
  מען:
  מודיע בזה, כי חדלתי מלעסוק בעסקי או במשלח ידי בשל חובת בידוד שחלה על ילדי, עקב היותי עצמאי בבידוד מזכה או עצמאי שהוא הורה מלווה, בימים אלה:
  לעניין זה, "עצמאי בבידוד מזכה", ו"עצמאי שהוא הורה מלווה" – כהגדרתם בסעיף 26יט לחוק.
  (מצורף העתק מהדיווח לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 על הבידוד של ילדי ולעניין עצמאי בבידוד מזכה – גם העתק דיווח כאמור על שהייתי בבידוד).

  (2) פרטי הילד:
  שם פרטי:
  שם משפחה:
  מספר זהות:
  תאריך לידה:
  מען:

  (3) אני מצהיר כי אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותי המפורטים בפסקה (1), נעדר מעבודתו או מעסקו או ממשלח ידו, לשם השגחה על הילד; מצורף העתק מההצהרה של ההורה האחר למעסיקו; לעניין זה:
  פרטי ההורה האחר של הילד:
  שם פרטי:
  שם משפחה:
  מספר זהות:
  מען:
  אם ההורה האחר הוא עצמאי:
  שם העסק או משלח היד:
  מען העסק או משלח היד:
  אם ההורה האחר הוא עובד – פרטי המעסיק של ההורה האחר:
  שם מלא:
  שם בית העסק או מקום העבודה:
  מען:

  (4) אם ההיעדרות הייתה של שני עצמאים שהם הורים מלווים או של עובד שהוא הורה מלווה ועצמאי שהוא הורה מלווה, לסירוגין –
  אני מצהיר כי אני והורהו האחר של הילד שפרטיו מופיעים בסעיף 3 נעדרנו מעבודתנו לסירוגין או חדלנו מלעסוק בעסקנו או במשלח ידנו, לסירוגין, בשל הבידוד של ילדנו.
  ההורה האחר של ילדי נעדר מעבודתו או חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל חובת בידוד שחלה על ילדנו, עקב היותו עובד שהוא הורה מלווה או עצמאי שהוא הורה מלווה, בימים אלה:....................................
  אני חדלתי מלעסוק בעסקי או במשלח ידי/ההורה האחר של הילד נעדר מעבודתו או חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו (יש לסמן אחת האפשרויות) ביום ההיעדרות הראשון בשל הבידוד של ילדנו.

  _____                  ____________
  תאריך                        חתימת העובד