חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח-1998
  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד

5. תחולה

  • הוראות חוק זה לא יחולו על רשות מקומית שמרבית תושביה אינם יהודים, ועל מוסד חינוך רשמי ומוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה עברית.