חוק השימוש בתאריך העברי - תחולה

  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד 5. תחולה
  • הוראות חוק זה לא יחולו על רשות מקומית שמרבית תושביה אינם יהודים, ועל מוסד חינוך רשמי ומוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה עברית.