חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח-1998
  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד

1. הגדרות

  • בחוק זה, "רשות ציבורית" - המדינה ומוסדותיה, רשות מקומית, מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, מוסד מוכר להשכלה גבוהה, תאגיד שהוקם בחוק וחברה ממשלתית.