חוק השימוש בתאריך העברי - הגדרות

  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בחוק זה, "רשות ציבורית" - המדינה ומוסדותיה, רשות מקומית, מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, מוסד מוכר להשכלה גבוהה, תאגיד שהוקם בחוק וחברה ממשלתית.