חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח-1998

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. עבירות מינהליות
 • עבירה על הוראה מהוראות סעיפים 9 ו-9א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, היא עבירה מינהלית.
      

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 5,000 שקלים חדשים.
          
  (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).
          
  (ג) בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.