חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס"ג-2003

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס"ג-2003
לתחילת העמוד 1. עבירה מינהלית
 • עבירה על סעיפים 6ב, 14, 14א ו-15ג(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן - החוק), היא עבירה מינהלית.

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב לכל עובד כדלקמן:

  1. 2,500 שקלים חדשים לכל חודש בו הועסק עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי, למשך לפחות שנים עשר ימי עבודה;            
  2. 100 שקלים חדשים לכל יום בו הועסק עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי - למשך פחות משנים עשר ימי עבודה, או ששכרו משתלם על בסיס שאינו חודשי.


  (ב) לעבירה מינהלית חוזרת יהיה קנס מינהלי הגבוה במחצית מן הקנס הקבוע בסעיף קטן (א).

  (ג) בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן.