חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994
לתחילת העמוד 1. עבירה מינהלית
 • עבירה על סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד ו-33ח לחוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 (להלן - החוק), היא עבירה מינהלית.

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת בשל כל אדם שלגביו נעברה העבירה.
          
  (ב) הקנס המינהלי לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית של הקנס כאמור בתקנת משנה (א), לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת תשלום קנס.
          
  (ג) הקנס הקבוע לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע לעבירה המינהלית.
          
  (ד) בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.
         

                                  תוספת
                             (תקנות 1 ו-2(א))

  טור א'

  טור ב'

  סעיפי החוק

  סכום הקנס בשקלים חדשים

     

  (1) 33(2) ו-(3); 33ב לענין העבדה מסכנת כאמור בסעיפים 33(2) ו-(3)

  5000

  (2) 33(1) (4) ו-(5); 33ב לענין העבדה מסכנת כאמור בסעיפים 33(1), (4) ו-(5)

  3500

  (3) 33ד(א), 33ח

  3000

  (4) 33א; 33ב לענין העבדה אסורה אחרת כאמור בסעיף 33א

  2500

  (5) 33ג, 33ד(ב) 

  1500

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.