חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס"ב-2002

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס"ב-2002
לתחילת העמוד 1. עבירות מינהליות
 • עבירה כאמור בסעיף 4 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 (להלן - חוק ההודעה), היא עבירה מינהלית.

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בשיעור של 1,000 שקלים חדשים; נעברה העבירה בידי תאגיד, יהיה הקנס המינהלי הקצוב 2,000 שקלים חדשים.
          
  (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א); לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.
          
  (ג) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור החלק החמישים של הקנס האמור בתקנת משנה (א) או (ב), לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה על הטלת הקנס המינהלי.
          

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של סעיף 4 לחוק ההודעה.