חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "תוספת להוראות" - תוספת מן התוספות להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973, לפי הענין, שלפיה חייב היה נקנס לנהל את פנקסי חשבונותיו;
        
  "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(1) לתקנות העבירות, התשמ"ו- 1986.

לתחילת העמוד 2. עבירות מינהליות
 • עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' בכל סימן שבתוספת היא עבירה מינהלית.

לתחילת העמוד 3. קנס מינהלי קצוב
 • (א) לעבירה מינהלית יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ב' בכל סימן שבתוספת.
          
  (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).
          
  (ג) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת נוספת, יהיה פי שלושה של הקנס האמור בתקנת משנה (א).
          

לתחילת העמוד 4. תחולה
 • הוראות תקנות אלה יחולו גם לענין סעיף 224(א) לפקודת מס הכנסה, סעיף 99 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, סעיף 58 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, סעיפים 117(א1), 119 ו-120 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, וסעיפים 170 ו-171 לפקודת המכס.  
      

לתחילת העמוד 5. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה -

  (1) לענין חלק ראשון בתוספת -

          (א) סימן א' -

              (1) סעיף 215, פסקאות (1) עד (5) לסעיף, 216 וכן סעיף 218 - ביום ד' בתמוז התשמ"ז (1 ביולי                        1987).
                  
              (2) סעיפים 216(7) ו- 219 - ביום י"א בטבת התשמ"ח (1 בינואר  1988).
                 

 • (ב) סימנים ב' ו-ג' לגבי מכירת זכות במקרקעין שנעשתה החל ביום ד'
              בתמוז התשמ"ז (1 ביולי 1987).

      (2) לענין חלק שני בתוספת -

          (א) סימן א' -

              (1) פסקאות (1), (2), (4), (6) ו-(7) לסעיף 117(א) וכן סעיף
                  118 - ביום ד' בתמוז התשמ"ז (1 ביולי 1987).

              (2) סעיף 117(א) (12) - ביום י"א בטבת התשמ"ח (1 בינואר 1988).

          (ב) סימן ב' - ביום ד' בתמוז התשמ"ז (1 ביולי 1987).

   6. בוטל

                                   תוספת

  חלק ראשון: מסים ישירים

  סימן א: פקודת מס הכנסה (להלן בסימן זה - הפקודה)

  לעניין סעיף

  הסעיף בפקודה

  סכום הקנס או שיעורו

  סעיף 215 לפקודה

  סעיף 134 אדם שבשנת מס פלונית פתח עסק או החל לעסוק במשלח-יד, או החל לנהל את עסקו או משלח-ידו במקום נוסף או במקום אחר, או ששינה את סוג עסקו או משלח-ידו, יודיע על כך בכתב לפקיד השומה שבתחום סמכותו נמצא העסק או מתנהל משלח-היד, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי כאמור.

  2,125 ₪

  סעיף 175(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר האוצר לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, דרך כלל או לגבי סוגי נישומים, מקדמות חדשיות שיהיו בשיעור ממחזור העסקאות של הנישום בתקופה שבה משתלמות המקדמות; שיעור המקדמות ייקבע על פי היחס שבין סכום מחזור העסקאות של הנישום בשנת המס הקובעת לבין המס שחוייב בו לאותה שנה על אותו מחזור;

  2,125 ₪

  סעיף 190א מי שקיזז ממקדמותיו ניכוי במקור שלא היה לו לגביו אישור בכתב או שנוכה שלא בתקופה המותרת על פי סעיף 177, יוטל עליו קנס בסכום של פי שלושה מסכום הניכוי שקוזז שלא כדין.

  בגובה הניכוי שקוזז לא כדין

  סעיף 216 לפקודה

  (1) לא קיים דרישה הכלולה בהודעה שניתנה לו לפי פקודה זו; (2) לא התייצב, כפי שנדרש לכך בהודעה לפי פקודה זו, או שהתייצב אך לא השיב לשאלה שנשאל כדין; (3) סירב לקבל הודעה שנשלחה לו לפי פקודה זו;

  980 ₪

  פסקה (4) אדם אשר בלי סיבה מספקת, לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי סעיף 132 לפקודה או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 133 לפקודה, והפיגור בהגשת הדו"ח הוא –

  (א)          עד ששה חדשים

  2,125 ₪

  (ב) עולה על ששה חדשים אך אינו עולה על שנים עשר חדשים

  4,250 ₪

  (ג)            עולה על שנים עשר חדשים

  8,500 ₪

  פסקה (5) לא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130(א);

  8,500 ₪

  פסקה (7) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשבונית, ספר פדיון יומי או תעוד אחר על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרושמו על פי אותן הוראות. לא נרשם התקבול בידי עובדו של הנישום, או בידי שלוחו של הנישום שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם הנישום אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה;

  4,390 ₪

  סעיף 218 לפקודה

  מי שלא ניכה מס שהיה עליו לנכות על-פי סעיפים 161, 164 או 170, וכן מי שקיבל הכנסת עבודה או הכנסה לפי סעיף 2(5) בידעו שלא נוכה ממנה מס לפי אותם סעיפים, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו, או שני העונשים כאחד

  10% מסכום המס שלא נוכה בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לניכוי ועד ליום הניכוי, ואם המס לא נוכה - עד למועד הטלת הקנס.

  סעיף 219 לפקודה

  נוכה מס על פי סעיפים 161, 164 או 170, ובלי הצדק סביר לא שולם לפקיד השומה כאמור בסעיפים 161, 166 או 171, דינו של החייב לנכות - מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הניכויים האמורים או שני הענשים כאחד; הטוען כי היה לו הצדק סביר - עליו הראיה

  10% מסכום המס שלא שולם בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום ועד ליום התשלום, ואם המס לא שולם - עד למועד הטלת הקנס.


  סימן ב: חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן בסימן זה - החוק)

  לעניין סעיף

  הסעיף בחוק

  סכום הקנס או שיעורו

  סעיף 98(א) לחוק

  (1) מי שחייב במס שבח או במס רכישה(להלן בסימן זה - מס) ובלא סיבה מספקת לא מסר במועד הצהרה כאמור בסעיף 73 לחוק

  5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע למסירת ההצהרה עד יום מסירתה, ואם לא נמסרה הצהרה - עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם.

   

  (2)           מי שפטור מתשלום מס ובלא סיבה מספקת לא מסר במועד הצהרה כאמור בסעיף 73 לחוק

  2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה
  בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום המכירה עד יום מסירת ההצהרה, ואם לא נמסרה – עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם.
   


  סימן ג: חוק מס רכוש וקרן פיצויים,התשכ"א-1961 (להלן בסימן זה - החוק)

   

  לעניין סעיף

  הסעיף בחוק

  סכום הקנס או שיעורו

  סעיף 57(א) לחוק

  (1)           מי שחייב במס ובלא סיבה מספקת לא מסר במועד הצהרה כאמור בסעיף 17 לחוק

  5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי
  הצמדה וריבית מהמועד שנקבע למסירת ההצהרה עד יום מסירתה, ואם לא נמסרה – עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם.
   

   

  (2)           מי שפטור מתשלום מס ובלא סיבה מספקת, לא מסר במועד הצהרה לפי סעיף 17 לחוק

  2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום המכירה עד יום מסירת ההצהרה, ואם לא נמסרה – עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם.

   

  חלק שני: מסים עקיפים

  סימן א: חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-=1975 (להלן בסימן זה - החוק)

   

  לעניין סעיף

  הסעיף בחוק

  סכום הקנס או שיעורו

  סעיף 117(א) לחוק

  (1) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שהוא חייב למסרם, לאחר שנדרש לעשות כן; (2) סירב או נמנע להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן;

  300 ₪

   

  (4) לא עשה את המוטל עליו לענין רישומו;

  500 ₪

   

  (6) לא הגיש במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה או תקנות לפיו, לרבות דו"ח שהוא חייב להגישו על-פי דרישת המנהל

  (א)          עוסק זעיר

  150 ₪
   

   

  (ב)           עוסק מורשה

  300 ₪

   

  פסקה (7) לא ניהל פנקסי חשבונות או רשומות אחרות שהיה עליו לנהל, או נקבע בקביעה סופית על פי סעיפים 74, 95 או 113 שניהלם בסטיה מהותית מן ההוראות; לענין זה, "קביעה סופית" - קביעה על פי הסעיפים האמורים שלא הוגש עליה ערעור או ערר או שהערעור או הערר שהוגשו – נדחו.

  2,000 ₪

   

  פסקה (12) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות מכוח סעיף 66 לחוק, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות, לא יותר מפעם אחת בשנת מס פלונית

  2,000 ₪

  סעיף 118 לחוק

  לענין סעיף 88 (א)                חייב במס ישלם את המס המגיע לתקופת הדו"ח, בין על פי הדו"ח התקופתי ובין על פי הדו"ח הארעי, עם הגשתם.
  (ב) היה סכום המס ששולם על פי דו"ח ארעי גבוה מסכום המס המתחייב מהדו"ח התקופתי שהוגש לאחר מכן, יוחזר העודף תוך 30 ימים מיום הגשת הדו"ח התקופתי; ואולם אם הורה המנהל על בדיקת פנקסיו של חייב במס או הוחל בחקירה נגד החייב במס או הוגש נגדו כתב אישום - יחולו על העודף הוראות סעיף 39, לפי הענין, כאילו עודף המס היה עודף מס תשומות

  300 ₪


                
  סימן ב: פקודת המכס (להלן בסימן זה - הפקודה ו"תקנות המכס")

  בסימן זה -

  "מס יבוא" - מס ערך מוסף, מס קניה ומכס החלים על יבואם של טובין;

  "עובד" - איש צוות בכלי שיט או בכלי טיס או מי שמקום עבודתו הוא בתחום
     נמל או במסוף מעבר;

  "פרט 7" - פרט 7 בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1973;

  "תייר" - כמשמעותו בפרט 7;

  "תקנות המכס" - תקנות המכס, התשכ"ו-1965.

  לעניין סעיף

  הסעיף בחוק

  סכום הקנס או שיעורו

  סעיף 22

   

  25 ₪

  תקנה 42

  (1) אדם, למעט תייר או עובד, הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס.   

  100% מסכום מסי היבוא אך לא פחות מ-300 ₪
   

  (2) עובד הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס

  200% מסכום מסי היבוא אך לא פחות מ-100 ₪