חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה), התשמ"ח-1988

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה), התשמ"ח-1988
לתחילת העמוד 1. עבירות מינהליות
 • עבירה על סעיף 77 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), לענין הוראות סעיפים 32(א), 36 ו-37(א) לחוק, וכן עבירה על סעיף 80(1)לחוק, היא עבירה מינהלית.

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • (א) לעבירה מינהלית לענין סעיף 32(א) לחוק יהיה קנס מינהלי קצוב של 2,000 שקלים חדשים, וקנס נוסף 900 שקלים חדשים לכל יום שבו העביד מעביד עובד תוך הפרת הוראות הסעיף האמור.
          
  (ב) לעבירה מינהלית לענין סעיפים 36, 37(א) ו-80(1) לחוק יהיה קנס מינהלי קצוב של 500 שקלים חדשים.
          
  (ג) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה.
          
  (ד) בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.