חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס"ב-2002

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס"ב-2002
לתחילת העמוד 1. עבירות מינהליות
 • עבירה על סעיף 29א לחוק רשות השידור היא עבירה מינהלית.

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • (א) לעבירה המינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 400 שקלים חדשים לגבי כל מקלט שנמכר או הושכר.
          
  (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).
          
  (ג) בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.
          

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.