חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשמ"ד-2004

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשמ"ד-2004
לתחילת העמוד 1. עבירה מינהלית
 • עבירה על סעיפים בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
      

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס, מינהלי קצוב -

      (1) לגבי יחיד - כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת;

      (2) לגבי תאגיד - פי חמישה מהאמור בפסקה (1).

לתחילת העמוד 3. עבירה מינהלית נמשכת
 • הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה כאמור בטור ג' בתוספת לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 2(ג2) לחוק.
      
    

לתחילת העמוד 4. עבירה מינהלית חוזרת
 • הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה המינהלית.
      

לתחילת העמוד 5. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

                                 ת ו ס פ ת
                               (תקנות 1 עד 3)

             טור א'

  טור ב'

  טור ג'

           סעיפים בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

  קנס מינהל קצוב בשקלים חדשים

  קנס מינהלי קצוב על עבירה נמשכת, בשקלים חדשים

      (1) סעיף 31א(א)(1)

  600

  100

       

      (2) סעיף 31א(א)(2)

  200

   
       

      (3) סעיף 31א(א)(3)

  400

   
       

      (4) סעיף 31א(א)(4), לענין -

     
       

          (1) סעיף 13

  400

   
       

          (2) סעיף 13א

  200

   
       

      (5) סעיף 31א(א)(5) לענין -

     
       

          (1) סעיף 17א(א)

  400

  65

       

          (2) סעיף 17א(ב)

  200

  30

       

      (6) סעיף 31א(א)(6)

  400

  65

       

      (7) סעיף 31א(א)(7) לענין -

     
       

          (1) סעיף 17ד ו-17ה

  400

  65

       

          (2) סעיף 17ו

  200

  30