חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995
לתחילת העמוד 1. עבירה מינהלית
 • עבירה על סעיף מן המפורטים בטור ב' בתוספת, שבחיקוק מן המפורטים בטור א' לצדו, היא עבירה מינהלית.
      

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ג' בתוספת.
      

לתחילת העמוד 3. עבירה מינהלית חוזרת
 • הקנס הקבוע לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה המינהלית; לעניין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" - כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.
      
      

לתחילת העמוד 4. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה, לרבות לעניין סעיף 32 לחוק, שלושים ימים מיום
      פרסומן.

                                 ת ו ס פ ת
                               (תקנות 1 ו-2)

   

  טור א' החיקוק

  טור ב' הסעיף/התקנה

  קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

  1. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954  

  36(א)(3) לענין סעיף 35; 8ג' 8ד(ד) עד (ו), 14, 36(ב) לעניין סעיפים 16(ב), 23(2) ו-25(א); 36(ג); 36(ד) לענין סעיפים  3(7) ו-8ד(א)

  3000

  2. תקנות ארגון הפיקוח העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד 1984

  14 לעניין תקנות 1 עד 13

  1400 לכל עובד שלגביו נעברה העבירה

  3.פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל – 1970

  סעיף 225 בצירוף סימן א' לפרק ט' לענין סעיפים 16 עד 18, 21, 26 עד 30, 33, 34, 37, 41, 44, 45, 49 עד 57, 59 עד 65, 69, 72 עד 77, 80 עד 87, 90 עד 92, 94, 96 עד 99, 100א עד 106, 108 עד 116, 120  עד 126, 128, 140, 142.  144, 145, 147, 148, 154,155, 157, 158, 166, 170,   192, 196 עד 200, 204, 205, 208, 212 ו- 213

  3000

   

   227 לענין סעיף 46, 228 3000  לענין סעיף 119א, 229 רישה   230 עד 232, 234

  3000

  4.פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945

  8 לענין סעיפים 3 ו- 5

  3000