חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס"ב-2002

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס"ב-2002
לתחילת העמוד 1. עבירה מינהלית
 • עבירה על הוראת סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988,היא עבירה מינהלית.
      

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בסכום של 2,500 שקלים חדשים.
          
  (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס האמור בתקנת משנה (א) לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה ההודעה על הטלת הקנס המינהלית.
          
  (ג) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א); לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.     
          

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • י"ב בסיון התשס"ב (23 במאי 2002).