חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים, התשנ"ב-1992

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים, התשנ"ב-1992
לתחילת העמוד 1. עבירות מינהליות
 • עבירה על הוראה מהוראות סעיפים 2 עד 4 ו-6(ה) לחוק עובדים זרים (איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן - החוק), היא עבירה מינהלית.

לתחילת העמוד 2. קנס מינהלי קצוב
 • {נוסח זה של סעיף משנה (א) אינו בתוקף בתקופה 31.7.03 - 30.7.06}

  (א) לעבירה המינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 5,000 שקלים חדשים, ולענין עבירה על סעיפים 2 ו-4 לחוק - קנס נוסף של 900 שקלים חדשים לכל יום שבו -

  (1) העביד מעביד עובד תוך הפרת הוראות סעיף 2 לחוק;

  (2) העסיק אדם בפועל, עובד זר שלגביו נעברה עבירה בידי מעבידו לפי
  סעיף 2 לחוק.


  ולענין סעיף 6(ה) לחוק - קנס נוסף של 900 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה;


  (נוסח זה של סעיף משנה (א) בתוקף בתקופה 31.7.03 - 30.7.06}

  (א) לעבירה המינהלית כאמור בתקנה 1, למעט סעיף 2(א) לחוק, יהיה קנס מינהלי קצוב של 5,000 שקלים חדשים, לענין לענין סעיף 2(א) לחוק, יהיה קנס מינהלי קצוב של 10,000 שקלים חדשים ולענין עבירה על סעיפים 2 ו-4 לחוק - קנס נוסף של 900 שקלים חדשים לכל יום שבו -

  (1) העביד מעביד עובד תוך הפרת הוראות סעיף 2 לחוק;

  (2) העסיק אדם בפועל, עובד זר שלגביו נעברה עבירה בידי מעבידו לפי
  סעיף 2 לחוק.


  ולענין סעיף 6(ה) לחוק - קנס נוסף של 900 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה;


  (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה.


  (ג) בטל.

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בסיון התשנ"ב (1 ביולי 1992).