חוק העבירות המינהליות - תקנות העבירות המינהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20),התשמ"ט-1989

לתחילת העמוד תקנות העבירות המינהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20),התשמ"ט-1989
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 •  בתקנות אלה -

  "בית משפט" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק;

  "בקשה" - בקשה למתן צו לפי סעיף 19 או 20 לחוק;

  "חייב" - מי שלא שילם במלואו קנס מינהלי שהוטל עליו, לרבות הפרשי הצמדה ותוספת פיגור לפי סעיף 17 לחוק;
        
  "מבקש" - תובע כמשמעותו בסעיף 12;

  "הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לבצע רישום בפנקס, לתת רשיון או היתר, לפי הענין, לגבי עיסוק או פעולה הטעונים על פי דין רישום, רשיון או היתר כאמור.

לתחילת העמוד 2. הגשת בקשה
 • (א) מבקש יגיש בקשה לבית המשפט בכתב בשלושה עותקים, ערוכה לפי טופס 1 או 2 שבתוספת, לפי הענין.
          
  (ב) המשיב בבקשה יהיה החייב.

  (ג) לבקשה יצורף העתק המסמך שעל פיו הוטל הקנס המינהלי על החייב וכן העתק מכל מסמך אחר שלדעת המבקש יש בו כדי לתמוך בבקשה.

לתחילת העמוד 3. סמכות מקומית
 • הבקשה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגורי החייב או מקום עסקיו.

לתחילת העמוד 4. הזמנה לדיון
 • (א) משהוגשה בקשה יקבע בית המשפט מועד לדיון בה, ויודיע עליו בכתב למבקש.
          
  (ב) בית המשפט ימציא למשיב לא פחות מ-14 ימים לפני המועד הקבוע לדיון, הזמנה בכתב, ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת, בצירוף עותק מהבקשה ומהמסמכים שצורפו לה.

לתחילת העמוד 5. צירוף בקשות
 • (א) מבקש רשאי לאחד מספר בקשות בשל אי תשלום קנסות מינהליים שהוטלו על אותו חייב ולהגישן כבקשה אחת; לא אוחדו בקשות כאמור - רשאי בית המשפט, מיזמתו, או לבקשת משיב להחליט על האחדת הדיון בהן.
          
  (ב) בית המשפט הדן במספר בקשות שהוגשו במאוחד כאמור בתקנת משנה (א), רשאי להטיל בשל כל אחת מהן את תקופת המאסר הקבועה בסעיף 19 לחוק.

לתחילת העמוד 6. פקודת מאסר
 • (א) נתן בית המשפט צו לפי סעיף 19 לחוק, תיערך פקודת מאסר לפי טופס 4 שבתוספת.
         
  (ב) פקודת המאסר תיחתם בידי שופט ותשמש אסמכתא לביצוע המאסר.

לתחילת העמוד 7. צו לרשות המוסמכת
 • נתן בית המשפט צו לביטול רישום בפנקס, לשלילת רשיון או היתר, לאי חידושם או לאי הארכת תקפם, לפי סעיף 20 לחוק, יישלח עותק הצו, ערוך לפי טופס 5 שבתוספת וחתום בידי שופט לרשות המוסמכת.

לתחילת העמוד 8. צו בהעדר משיב
 • (א) ניתן צו שלא בנוכחות המשיב, ישלח לו בית המשפט התראה לפי טופס 6 שבתוספת בצירוף הצו; עותק ההתראה יצורף לפקודת מאסר לפי תקנה 6 או לצו לפי תקנה 7, לפי הענין, ואלה לא יבוצעו כל עוד לא חלפו שלושים ימים מיום המצאת ההתראה.
           
  (ב) צו כאמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט שנתנו לבטלו על פי בקשת המשיב, אם הגיש אותה, כשהיא נתמכת בתצהיר, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לו ההתראה, ורשאי בית המשפט לעשות כן, בכל עת, על פי בקשת מבקש.
          
  (ג) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט להתלות את ביצוע הצו עד לדיון בבקשה לגופה.

לתחילת העמוד 9. אישור מפקח על תשלום הקנס
 • (א) לענין קיצור תקופת מאסר לפי סעיף 71(ד) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, הצגת אישור מאת מפקח על תשלום תהווה ראיה לתשלומו, מבלי לגרוע מדרכי הוכחה אחרות.
          
  ב) ביטול צו כאמור בתקנה 7 ייעשה רק לאחר שהחייב הציג אישור מאת מפקח על תשלום הקנס המינהלי במלואו.

לתחילת העמוד 10. סדר דין באין הוראות
 • בכל ענין של סדר דין בדיון בבקשה, שלא נקבע בתקנות אלה, ידון בית המשפט בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית צדק.