חוק העבירות המינהליות - תוספת ראשונה

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיפים 1 ו- 4)

  טור א'
  שם החוק או הפקודה

  טור ב'
  התקנות שבהן נקבעה עבירה מינהלית לפי החוק או הפקודה

  חוק הטיס, התשע"א-2011; חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירות בטיחות בטיסה), התשס"ו-2006
  פקודת האגודות השיתופיות תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אגודות שיתופיות), התשס"ד-2003

  פקודת הכלבת, 1934

  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2007
  פקודת הדיג, 1937 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דיג), התשס"ו-2006
  פקודת בריאות העם, 1940  
  פקודת תאונות ומחלות משלח יד (הודעות), 1945 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995
  פקודת המשקלות והמידות, 1947 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988
  חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מניעת שריפות בשדות), תשע"א-2011
  חוק איסור אפיית לילה, התשי"א-1951  
  חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח-1998
  חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951  
  חוק מס קניה (טובין ושירותים),התשי"ב-1952 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987
  חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), התשי"ב-1952 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים), תשס"ט-2008
  חוק החניכות, התשי"ג-1953  
  חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994
   חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954  
   חוק ארגון הפיקוח על העבודה,התשי"ד-1954  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995
   פקודת המכס  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987
   חוק תכנון משק החלב בישראל, התשע"א-2011 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל), התשס"ט-2009
   חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956;
  חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954;
  פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983;
  חוק הזרעים, התשט"ז-1956
  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס"ו-2006
   חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988
     תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ"ח-1988
     תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות גפ"מ), התשס"ג-2003
     תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005
     תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים), תשס"ט-2008
     תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל), התשס"ט-2009
   חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה), התשמ"ח-1988
   חוק המים, התשי"ט-1959  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות לפי חוק המים), התשס"ג-2002
   פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987
   חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987
   חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987
   חוק המועצה לענף הלול (ייצור וייצוא), התשכ"ד-1963  
   פקודת העיריות [נוסח חדש]  
   חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס"ב-2002
   חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967  
   פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995
   פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971

   תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס"ג-2002

  תקנות העבירות המינהליות (עבירות במעגנות), תשע"ד-2014

   חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא), התשל"ג-1973  
   חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973  
  חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס"ג-2002
  חוק למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות, התשל"ה-1974  
  חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987
  פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976  
   חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי תיירות), תשס"ה-2004
   חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות פיקוח על המטבע), התש"ס-1999
   פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979  
   חוק העמותות, התש"ם-1980  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עמותות), התשס"ד-2004
   פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981  
  חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - פיקוח על עסקי ביטוח), התשס"א-2001
  חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988
   חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

   

   תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הפרטיות), התשס"ד-2004
   פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983  
   חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983  
  חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הונאה בכשרות), התשנ"ב-1992
  חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983  

  פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985

  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005
  חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), התשמ"ז-1986 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), התשמ"ח-1988
  חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו-1986 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ), התשמ"ח-1988
  חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס"ג-2003
   חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס"ב-2002
   חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות גפ"מ), התשס"ג-2003
  חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מקורות אנרגיה), התשס"ה-2004
  חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990  
  חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ"ב-1992
  חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005  
  חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – צער בעלי חיים), תשע"א-2011
  חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996  
  חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירת נהיגת רכב בחוף הים), התשס"א-2001
  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998  
   חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אישור לעובד על תקופת עבודתו), התשס"ב-2002

  חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002

  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס"ב-2002

  חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2007
  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995  
  חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  
  חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970  
  חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972  
  חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011  
  חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012  
  פקודת היערות תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – יערות), התשע"ג-2012