חוק העבירות המינהליות - פרק ח': הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק ח': הוראות שונות
לתחילת העמוד 35. המצאת מסמכים
 • (א) הודעה או מסמך אחר שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה:

  (1) במסירה לידו; ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו - לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד וחבר-בני-אדם - במסירה במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו;

  (2) במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר-בני-אדם, עם אישור מסירה; התאריך שבאישור המסירה ייראה כתאריך ההמצאה.


  (ב) היה לנמען עורך דין, דייה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או במסירה לעובד במשרדו.


  (ג) המצאה למפקח או לרשם, יכול שתהיה במסירה לעובד במשרדו.


  (ד) שר המשפטים רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות משלימות בענין המצאת
  מסמכים, והוא אף בסטיה מהוראות סעיף זה.

לתחילת העמוד 37. ביצוע ותקנות
 • שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר -
       
       (1) סדרי רישום של עבירות מינהליות;
       (2) נהלים וסדרי דין לפיהם ינהג מפקח או רשם;
       (3) סדרי דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20.

לתחילת העמוד 38. תחילה
 •  תחילתו של חוק זה ביום י"ח בכסלו התשמ"ו (1 בדצמבר 1985).