חוק העבירות המינהליות - פרק ז': תיקון חוקים שונים

לתחילת העמוד פרק ז': תיקון חוקים שונים
לתחילת העמוד 32. תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה
  • בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, בסעיף 8ג, סעיפים קטנים (ב) עד (ז) - בטלים; תחילתו של סעיף זה ביום תחילתן של תקנות שיותקנו לפי סעיף 1 לגבי עבירה לפי סעיף 8ג(א) לחוק האמור.