חוק העבירות המינהליות - פרק ו': כפרת העבירה ועיצומים אחרים

לתחילת העמוד פרק ו': כפרת העבירה ועיצומים אחרים
לתחילת העמוד 23. כפרת העבירה
 • שילם אדם קנס מינהלי שהוטל עליו - כופרה העבירה; ואולם אין בכך כדי לפטרו מחובותיו על פי כל חיקוק.

לתחילת העמוד 24. חילוט
 •  חילוט על פי כל חוק אינו מונע קנס מינהלי והוא בא בנוסף עליו.

לתחילת העמוד 25. סייג לכופר
 • עבירה שנקבעה כעבירה מינהלית, לא יחולו לגביה הוראות כל חיקוק בדבר כופר כסף.

לתחילת העמוד 26. סייג לסמכות ועדת קנסות
 • נקבעה עבירה על הוראה בחוק מועצה חקלאית בעבירה מינהלית, לא תהיה ועדת קנסות שנתמנתה לפי אותו חוק מוסמכת להטיל קנס בשלה; לענין זה, "חוק מועצה חקלאית" - כל אחד מחוקים אלה:
      
       (1) בוטל.
       (2) חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)>, התשכ"ד-1963;
       (3) חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973;
       (4) חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973;
       (5) בוטל.