חוק העבירות המינהליות - פרק ב': מפקחים ורשמים

לתחילת העמוד פרק ב': מפקחים ורשמים
לתחילת העמוד 5. מינוי מפקחים
 • (א) שר הממונה על ביצועו של חוק שבתוספת (בסעיף זה - שר ממונה) או מי שהוא הסמיך לכך, ימנה מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות; מפקח יהיה עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם לפי חוק ויקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.

  (ב) שר ממונה רשאי, בהסכמת שר הפנים, להסמיך בצו ראש רשות מקומית למנות עובד של אותה רשות מקומית שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו להיות מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות, שנעברו בתחומה של אותה רשות מקומית.
                
  (ג) הודעה על מינוי מפקח שהוא עובד של רשות מקומית תובא לידיעת שר הפנים; שר הפנים רשאי, בכל עת, לבטל את המינוי או לשנותו.
          
  (ג1) (1) שר הפנים רשאי, לגבי עבירות על הוראות שנקבעו בחוק עובדים ובזרים התשנ"א-1991 או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מנהליות זרים התשנ"א-1991 או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מנהליות כאמור בפסקה (2), למנות שוטר שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המנהליות האמורות שבתחום סמכותו, להיות מפקח, ובלבד שלענין אותן עבירות מונו גם מפקחים לפי הוראות סעיף קטן (א).
              
  (2) שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, יקבע את העבירות המנהליות שלגביהןניתן למנות שוטר להיות מפקח לפי הוראות פסקה (1).
  (ד) לא ימונה מפקח לגבי עבירות מינהליות שנקבע להן קנס מינהלי שאינו קצוב, לפי סעיף 2(ד).
          
  (ה) הודעה על מינוי מפקח והעבירות המינהליות שבתחום סמכותו, וכן הודעה על ביטול מינויו או שינויו, יפורסמו ברשומות.
          

לתחילת העמוד 6. מינוי רשם
 • (א) שר המשפטים ימנה רשם לענין חוק זה.

  (ב) כשיר להתמנות רשם מי שכשיר להתמנות לשופט של בית משפט שלום.

  (ג) הרשם יהיה עובד המדינה.

  (ד) הודעה על מינוי רשם והעבירות המינהליות שבתחום סמכותו תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 7. כתב מינוי
 • (א) מינויו של מפקח או של רשם יהיה בכתב מינוי לפי טופס שנקבע, ויצויינו בו העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.
           
  (ב) מפקח יישא עמו את כתב המינוי בכל עת שהוא ממלא את תפקידיו לפי חוק זה, ויראה אותו לכל אדם, לפי דרישתו.