חוק העבירות המינהליות - פרק א': עבירות מינהליות

לתחילת העמוד פרק א': עבירות מינהליות
לתחילת העמוד 1. עבירות מינהליות
 • (א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת או התקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית (להלן - עבירה מינהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים.

  (ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) טעונות הסכמת השר הממונה על ביצועו של החוק שלפיו נקבעה העבירה, ואישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן -הועדה).

  (ג) נקבע בתקנות לפי סעיף קטן (א) כי עבירה פלונית היא עבירה מינהלית, יחולו הוראות חוק זה גם לגבי עבירה כאמור שנעברה לפני תחילתן של התקנות, ובלבד שאם הוגש כתב אישום - טרם החל המשפט.

לתחילת העמוד 1א. הגדרות
 • בחוק זה -

  "בית המשפט" - בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים או בית דין אזורי לעבודה, לפי הענין;
         
  "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

  "חוק סדר הדין הפלילי" - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;
         
  "תובע" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי.

לתחילת העמוד 2. קנסות מינהליים
 • (א) בתקנות כאמור בסעיף 1 ייקבע לכל עבירה מינהלית הקנס שניתן להטילו בדרך מינהלית (להלן - קנס מינהלי); קנס מינהלי יכול שיהיה קנס קצוב או קנס שאינו קצוב.

  (ב) קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה -

          (1) בסכום קצוב;
          (2) בשיעורים שיחושבו בדרך או בשיטה שנקבעו בתקנות (להלן -שיעורים);    
          (3) בסכום קצוב או בשיעורים - לפי הגבוה שביניהם;
          (4) בסכום קצוב ובשיעורים כאחד.

  (ג) קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה בסכומים או בשיעורים שונים לגבי תאגידים, לגבי עבירה מינהלית נמשכת ולגבי עבירה מינהלית חוזרת; לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" - עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן אותה עבירה (בחוק זה - העבירה הקודמת), והתקיים לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה:
          

  (1) הוא שילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה;
  (2) חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשות כאמור או שנדחתה בקשתו לביטול ההודעה על הטלת הקנס.

  (ג1) שר המשפטים רשאי לקבוע, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של חוק ובאישור הועדה, מועד שונה מהאמור בהגדרה "עבירה מינהלית חוזרת" שבסעיף קטן (ג) לגבי עבירה שנקבעה לפי אותו החוק או לגבי סוגי עבירות כאמור.
           
  (ג2) לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית נמשכת אלא בשל תקופה המאוחרת למועד הקבוע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1).
           
  (ד) קנס מינהלי שאינו קצוב יהיה קנס שנקבע לו סכום או שיעור מרבי או קנס שנקבעו לו סכומים או שיעורים מזעריים ומרביים, ויכול שהסכומים או השיעורים ייקבעו כאמור בהתחשב בנסיבות של העבריין או של ביצוע העבירה שיפורטו בתקנות.
          
  (ה) קנס מינהלי לא יעלה על הקנס שנקבע לאותה עבירה בחיקוק או על הקנס המרבי שניתן להטיל בשלה לפי סעיף 63 לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 3. עדכון קנס מינהלי
 • (א) שר המשפטים רשאי לשנות שיעורי קנסות מינהליים כשם שהוא רשאי לשנות שיעור קנסות לפי סעיף 64 לחוק העונשין.
          
  (ב) שונה קנס מינהלי לפי סעיף קטן (א), תהיה הטלת הקנס על פי פרק ג' וסעיף 14, לפי שיעורו המעודכן של הקנס ביום הטלתו, ואם הוגש ערעור והקנס לא שולם לפני מתן ההחלטה בערעור - לפי שיעורו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

לתחילת העמוד 4. שינוי התוספת
 • (א) שר המשפטים רשאי להוסיף או לגרוע חוק מן התוספת, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של אותו חוק ובאישור הועדה.
          
  (ב) קבע שר המשפטים כי עבירה על הוראה שנקבעה לפי חוק המנוי בתוספת היא עבירה מינהלית, יציין בתוספת, בטור ב', את שם התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית - ישמיט השר את ציון שם התקנות מצדו של שם החוק כאמור.