חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות אי תשלום שכר מינימום), התש"ס-2000

לתחילת העמוד צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות אי תשלום שכר מינימום), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. תחילת החוק לגבי עבירות אי תשלום שכר מינימום
  • תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא קנס מינהלי כמשמעותו בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אי תשלום שכר מינימום), התשנ"ב-1992, תהיה ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001).