חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "בית משפט" - לרבות בית דין לעבודה, בית דין דתי, ראש הוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן - חוק ההוצאה לפועל), ולמעט בית דין צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;


  "גובה" - מוציא לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, בעל תפקיד לפי סעיף 5 לחוק האמור, פקיד של בית משפט או של הנהלת בתי המשפט וכן עובד ציבור שמינה מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, לצורך גביית חוב לפי חוק זה;


  "גוף ציבורי" - אחד מאלה -

  (1) משרד ממשלתי;
  (2) רשות מקומית;
  (3) המוסד לביטוח לאומי, "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, חברת
  החשמל לישראל בע"מ, חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ;
  (4) תאגיד הממלא תפקיד ציבורי על פי דין, שקבע שר המשפטים בצו,
  באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

   

  "הפרשי הצמדה וריבית" - כהגדרתן בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;


  "חוב" - אחד מאלה -

  (1) קנס, שהטיל בית משפט, המשולם לאוצר המדינה או לקרן;

  (2) קנס מינהלי כמשמעותו בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, אף אם הוא משולם לתאגיד שהוקם לפי חוק, ששר המשפטים קבע אותו בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

  (3) קנס בשל עבירה של ברירת משפט כמשמעותו בסעיף 228 לחוק סדר הדין
  הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

  (4) קנס אזרחי או עיצום כספי שנקבע החיקוק;

  (5) קנס כמשמעותו בפקודת בזיון בית משפט;

  (5א) התחייבות להימנע מעבירה, כמשמעותה בסעיפים 72 או 73 לחוק העונשים, התשל"ו-1977 (בחוק זה - חוק העונשים), והערבות לכך אם ניתנה, ובלבד שהתקיימה עילה לגבייתן לפי סעיף 76 לחוק האמור;

  (5ב) ערובה לדחיית ביצועו של עונש שניתנה לפי סעיף 87 לחוק העונשים, ובלבד שבית המשפט נתן החלטת חילוט לגביה;

  (5ג) ערובה כהגדרתה בסעיף 41 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (בחוק זה - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), שניתנה לפי סימן ו' לפרק ב' לחוק האמור, ובלבד שבית המשפט נתן החלטת חילוט לגביה;

  (6) פיצוי כמשמעותו -
  (א) בסעיף 77 לחוק העונשין ובסעיף 38 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים);

  (ב) בסעיף 26(8) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;

  (ג) בסעיף 11(1) ו-(3) לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969;

  (7) אגרה לפי -

  (א) חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984;
  (ב) חוק ההוצאה לפועל;
  (ג) חוק הדיינים, התשט"ו-1955;
  (ד) חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962;
  (ה) חוק הקאדים, התשכ"א-1961;
  (ו) חוק בית דין לעבודה, התשכ"ט-1969;

  (8) הוצאות שפסק בית משפט או גוף המוסמך להטיל על פי דין קנס אזרחי או עיצום כספי לטובת אוצר המדינה או קרן;
  והכל לרבות הפרשי הצמדה וריבית, ותוספת פיגורים, שנוספו לכל אחד מהסכומים האמורים על פי דין, ולמעט חוב המשולם לרשות מקומית;

  (9) כפל ההוצאות שהוצאו כמפורט להלן:

  (א) לשם ביצוע הוראה, הודעה או צו בענין מפגע לפי סעיף 71ב לפקודת בריאות העם, 1940;

  (ב) לשם ביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב(ב) לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961;

  (ג) לשם הריסתו, הסרתו או סילוקו של שלט לפי סעיף 8(ב) לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966;

  (ד) לשם ביצוע צו ניקוי לפי סעיף 13ב(ב) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984;

  (ה) לשם ביצוע צו פינוי רעלים או צו להחזרת המצב לקדמותו, לפי סעיף 16א(ב) לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;


  "חייב" - מי שבמועד שנקבע, על פי דין או על פי פסק דין של בית משפט, לא שילם חוב, כולו או מקצתו;


  "מידע" - אחד מאלה -

  (1) נתונים מרישום שחובה לנהל על פי חוק לגבי רכושו של אדם;

  (2) נתונים ממאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ככל שהם מתייחסים לזכויותיו של חייב, ובכלל זה מספרי חשבון בנק מכל סוג שהוא ופרטים מזהים אחרים של חשבון בנק, ככל שהם מתייחסים לזכויות החייב בחשבון הבנק;

  (3) מקום עבודתו של החייב;

  (4) פרטי הזהות הבאים: השם, השם הקודם, מספר הזהות ופרטים על דרכון ישראלי או זר, המען לרבות מען קודם ומספר הטלפון;

  (5) לענין חייב שהוא תאגיד, העובדה שהתאגיד פעיל ושיש לו מחזור עסקים.

  (6) נתונים המצביעים על מקום הימצאו של החייב.

   

  "קרן" - קרן שהוקמה לפי חוק באחריות משרד ממשרדי הממשלה, שלא יועדו כספי חוב וששר המשפטים קבע אותה הצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

לתחילת העמוד 2. המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
 • (א) שר המשפטים יקים מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן - המרכז), אשר תפקידו לגבות חובות; הוא ימנה, בהתייעצות עם שר האוצר, מנהל למרכז שיהיה כפוף למנהל בתי המשפט.

  (ב) מנהל המרכז רשאי לאצול מסמכויותיו לסגניו, והוא רשאי למנות אחד מהם להיות ממלא מקומו בעת העדרו.

  (ג) למנהל המרכז יהיו גם הסמכויות הנתונות לסגניו; לסגן מנהל המרכז יהיו הסמכויות הנתונות לגובה.

לתחילת העמוד 2א. הפרשי הצמדה וריבית
 • באין הוראה אחרת בדין או בהחלטה של בית משפט, לענין פיגור בתשלום החוב, ייווספו על סכום החוב הפרשי הצמדה וריבית ממועד שנקבע על פי דין או בהחלטה, לפי הענין, ואם לא נקבע מועד כאמור מיום מתן ההחלטה, והכל עד מועד התשלום בפועל.

לתחילת העמוד 3. גביית חוב
 • (א) חוב שלא שולם במועדו ייגבה באמצעות גובה שמינה מנהל המרכז.

  (ב) חוב ייגבה בהתאם להוראות חוק זה, ובשינויים המחוייבים בהתאם להוראות פקודת המסים (גביה); לענין זה, יראו את החוב כמס וסמכויותיהם של גובה מסים, של פקיד גביה ושל הממונה על הגביה לפי הפקודה האמורה יהיו נתונות בהתאמה לגובה, לסגן מנהל המרכז ולמנהל המרכז.

  (ג) מנהל המרכז יקבע מה הם ההליכים שיש לנקוט לשם גביית החוב שהמרכז מופקד על גבייתו, ואת סדר נקיטתם.

  (ד) חייב אדם בחובות, מסוגים שונים, כמפורט בהגדרת "חוב" שבסעיף 1, ייזקף כל סכום שישולם לחשבון החוב לפי הסדר הבא; פיצוי כאמור בפסקה (6), קנס בשל בזיון בית משפט כאמור בפסקה (5), קנס בשל עבירה של ברירת משפט כאמור בפסקה (3), קנס מינהלי כאמור בפסקה (2), קנס אזרחי או עיצום כספי כאמור בפסקה (4), קנס לפי מועד תשלומו כאמור בפסקה (1), התחייבות להימנע מעבירה או הערבות לכך כאמור בפסקה (5א), ערובה כאמור בפסקה (5ב), ערובה כאמור בפסקה (5ג), כפל ההוצאות כאמור בפסקה (9), אגרות כאמור בפסקה (7) והוצאות כאמור בפסקה (8).

  (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בדרכי גביה אחרות הקבועות בחיקוק.

לתחילת העמוד 4. הוצאות גבייה ותשלום החוב
 • (א) ההוצאות לנקיטת הליכי הגביה על פי חוק זה, כפי שייקבעו, יחולו על החייב, ודינן, לכל דבר וענין, כדין החוב.

  (ב) כספים ששולמו על חשבון החוב, עקב הליכים לפי חוק זה, ייזקפו תחילה לחשבון ההוצאות לפי סעיף קטן (א), ולאחר מכן לחשבון החוב לפי הסדר הבא; תוספת פיגורים, ריבית וקרן כולל הפרשי הצמדה.

  (ג) הוראת סעיף קטן (ב), בדבר זקיפת תשלום לחשבון ההוצאות תחילה, לא תחול על חוב שהוא פיצוי כאמור בפסקה (6) להגדרת "חוב" שבסעיף 1.

לתחילת העמוד 5. דרישת תשלום
 • לא יינקטו צעדים לגביית החוב לפי חוק זה בטרם תישלח לחייב דרישה לתשלום החוב ובה יצויין המועד שבו על החייב לשלם את החוב; לא שילם החייב את החוב, תישלח לו דרישה נוספת שתומצא בדרך הקבועה בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

לתחילת העמוד 5א. החלטה הטעונה הבהרה
 • (א) סבר מנהל המרכז שהחלטה לענין תשלום חוב, או חלק ממנה, הבהרה טעונה הבהרה לשם ביצועה, רשאי הוא או מי שהוא הסמיך לכך, לפנות בכתב לבית המשפט או לגוף שנתן את ההחלטה, לפי הענין, כדי לקבל הבהרה; אין בפניה זו כדי לעכב את ביצועו של אותו חלק של ההחלטה שלא התבקשה לגביו הבהרה.


  (ב) התקיים דיון בבקשת הבהרה כאמור בסעיף קטן (א), יזמין בית המשפט או הגוף שלפניו מתבררת הבקשה, את החייב.

לתחילת העמוד 5ב. סמכות המנהל לפרוס או לדחות תשלום חוב
 • (א) מנהל המרכז רשאי, על פי בקשתו של חייב, לפרוס או לדחות את תשלומו של חוב, אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב, כולו או חלקו, במועדו, או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של החייב המצדיקות פריסה או דחיה של התשלום כאמור.

  (ב) שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין פריסה או דחיה של תשלום חוב לפי הוראות סעיף זה.

לתחילת העמוד 5ג. סמכות לפטור מתשלום תוספת פיגורים
 • עובד הנהלת בתי המשפט שהוא עורך דין בעל ניסיון של שלוש שנים, שמינה שר המשפטים לענין זה, רשאי לפטור חייב, על פי בקשתו, מתשלום תוספת פיגורים, כולה או חלקה, שהיתוספה על פי דין לחוב כאמור בפסקאות (1) עד (5ג) להגדרה "חוב", אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב, כולו או חלקו, במועדו, או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של החייב המצדיקות פטור כאמור.

לתחילת העמוד 6. מסירת מידע
 • (א) מנהל המרכז או עובד המרכז שהוא הסמיך לכך, רשאי לדרוש מגוף ציבורי מידע על חייב לצורך גביית חוב או לצורך איתור נכסיו, במידה הנדרשת לצורך פעולות אלה.

  (ב) על אף האמור בכל דין, ימסור הגוף הציבורי את המידע שנתבקש למסור לפי סעיף קטן (א) ואשר נמצא ברשותו.

  (ג) מידע כאמור ישמש רק לצורך ביצוע חוק זה.

לתחילת העמוד 7. מינוי כונס נכסים
 • (א) מנהל המרכז רשאי אם ראה צורך בדבר לשם גביית חוב, לפנות לבית משפט שלום כדי שימנה כונס נכסים לנכס מסוים של החייב.

  (ב) על מינויו ופעולתו של כונס הנכסים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות פרק ה' לחוק ההוצאה לפועל.

לתחילת העמוד 8. עיכוב יציאה מן הארץ
 • (א) היה למנהל המרכז יסוד סביר להניח שהחייב עומד לעזוב את הארץ ולסכל בכך את גביית החוב או הליך לשם גבייתו, רשאי הוא לפנות לבית משפט שלום ולבקשו לצוות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו.

  (ב) בית המשפט לא יתן צו כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן סכום החוב אינו פחות מהסכום שקבע שר המשפטים, ובית המשפט שוכנע כי יציאתו של החייב לחוץ לארץ עלולה לסכל את גביית החוב וכי לא ניתן להבטיח את גבייתו בדרך של מתן ערובה מתאימה, או בדרך אחרת.

  (ג) תוקפו של צו עיכוב יציאה מן הארץ, לפי סעיף זה, לא יעלה על שנה, אולם רשאי בית המשפט, על פי בקשתו של מנהל המרכז, להאריך תקופה זו מטעמים שיירשמו.

  (ד) היה החייב תאגיד, ניתן לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ לפי סעיף זה נגד מנהל בתאגיד; בסעיף קטן זה, "מנהל בתאגיד" - מי שמשמש כמנהל הכללי של החברה, או בעלי המניות העיקריים שלה הרשומים אצל רשם החברות, ובכל תאגיד אחר - מנהלו הכללי, חבר ועד או שותף.

לתחילת העמוד 9. סודיות
 • אדם שהגיע אליו מידע לצורך ביצוע חוק זה, לא יגלה את תוכנו, אלא לצורך ביצוע חוק זה.

לתחילת העמוד 10. עונשין
 • מי שעשה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה:

  (1) סיכל פעולה שננקטה לפי חוק זה או הפריע לביצועה;
  (2) גילה מידע או השתמש במידע בניגוד להוראות סעיפים 6(ג) או 9.

לתחילת העמוד 11. סייג לשימוש בסמכות
 • (א) קבלת מידע לפי סעיף 6 מאת רשות מס כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות מס), התשכ"ז-1967, תהיה על פי תקנות שר המשפטים בהסכמת שר האוצר.

  (ב) השימוש בסמכויות הנתונות לפי חוק זה, ככל שהן מתייחסות למתקן המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל או לשלוחה אחרת של מערכת הביטחון שאישר שר הביטחון, או למידע המצוי ברשותם, יהיה על פי תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר הביטחון.

  (ג) השימוש בסמכויות הנתונות לפי חוק זה ככל שהן מתייחסות למתקן המוחזק על ידי משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר, או למידע המצוי ברשותם, יהיה על פי תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר המשטרה.

  (ד) תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

לתחילת העמוד 12. גביה בעבור קרן או תאגיד
 • כספי חוב, שנגבו בעבור קרן או תאגיד, לפי הוראות חוק זה, יועברו לקרן או לתאגיד, לפי העניין, בניכוי ההוצאות לנקיטת הליכי גביה כאמור בסעיף 4, וכן בניכוי סכום בשיעור של 20% מכספי החוב שנותרו לאחר ניכוי ההוצאות כאמור, לשם כיסוי ההוצאות לתפעול המרכז.

לתחילת העמוד 13. ביצוע ותקנות
 • שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

לתחילת העמוד 14. תחילה
 • תחילתו של חוק זה 14 ימים מיום פרסומו; ואולם לגבי חוב שהוא קנס מינהלי, קנס על עבירת ברירת משפט, קנס אזרחי, עייצום כספי, התחייבות, ערבות, ערובה, אגרה המשולמת בבית דין דתי או הוצאות שנפסקו על ידיו, הוצאות שנפסקו על ידי גוף המוסמך להטיל על פי דין קנס או עיצום כספי. וכן כפל הוצאות כאמור בפסקאות (2), (3), (4), (5א) עד (5ג), (7)(ג) עד (ה), (8) למעט לענין הוצאות שפסק בית המספט לטובת אוצר המדינה, ו-(9) להגדרת "חוב" שבסעיף 1, תהיה תחילתו במועד שיקבע שר המשפטים בצו.