חוק החוזים - פרק ז': שונות

 • חוק חדש (19 באפריל 1973) ס"ח 694.

לתחילת העמוד פרק ז': שונות
לתחילת העמוד 60. דרך ומועד למסירת הודעה
 • (א) הודעה לפי חוק זה תינתן בדרך המקובלת בנסיבות הענין.


  (ב) מקום שמדובר בחוק זה על מסירת הודעה, רואים את ההודעה כנמסרה במועד שבו הגיעה לנמען או אל מענו. 

לתחילת העמוד 61. תחולה
 • (א) הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

  (ב) הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לענין ובשינויים המחוייבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה.

לתחילת העמוד 62. ביטולים
 • בטלים -

  (1) סעיפים 658, 948, 949 ו-1003 עד 1007 והספר השנים-עשר של המג'לה;

  (2) סעיף 64 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותמאני מיום 2 ברג'ב 1296 (21 ביוני 1879).

לתחילת העמוד 64. תחילה והוראת מעבר
 • תחילתו של חוק זה ביום א' באלול תשל"ג (29 באוגוסט 1973), על חוזים שנכרתו לפני תחילת חוק זה יוסיף לחול הדין הקודם.